Karakter Yoksunu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karakter Yoksunu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karakter yoksunu terimi, hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan bir ifadedir. Gerçek anlamda, karakter yoksunu bir kişi, etik ve ahlaki değerlere sahip olmayan, başkalarına zarar veren veya kendini geliştirmeyen bir kişiyi tanımlar. Mecaz anlamda ise, karakter yoksunu bir şey veya durum, önemli özelliklerden yoksun, sıradan veya değersiz olarak nitelendirilebilir. Bu makalede, karakter yoksunu kavramının gerçek ve mecaz anlamları daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Hakaret mi?


Karakter Yoksunu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yazılı savunma kapsamında müştekiye hitaben: Karakter yoksunu) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/4950 Karar: 2022/14044 Tarih: 02.06.2022

"Karakter Yoksunu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.