Zübük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zübük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Zübük kelimesi, kendi çıkarları için her yolu mübah sayan kişi anlamına gelir.

Hakaret mi?


Zübük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın Belediye Başkanı olan katılan hakkında ... Valiliği'ne vermiş olduğu dilekçesinde belirttiği ifadelerin anayasal şikâyet hakkı ve TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, yine halk arasında katılan için sarf ettiği "Zübükzade başkan" sözünün de sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarınınsomut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9326 Karar: 2015/12196 Tarih: 30.11.2015

"Zübük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.