Tuzak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tuzak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tuzak" bir kişiyi veya hayvanı kandırarak, aldatarak veya hile ile tuzağa düşürmek amacıyla hazırlanan düzenek veya yöntemdir. Tuzaklar, genellikle amaçlarına ulaşmak veya bir kazanç elde etmek isteyen kişiler veya organizasyonlar tarafından kullanılır. Tuzaklar, genellikle beklenmedik veya istenmeyen sonuçlara yol açan planlar veya düzenekler olarak kullanılır.

Tuzaklar, farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Örneğin, avcılar hayvanları tuzağa düşürerek avlamayı amaçlayabilirler. Aynı şekilde, dolandırıcılar da insanları maddi veya manevi açıdan zarara uğratmak için tuzaklar kullanabilirler. Tuzaklar genellikle bir hile veya aldatma içerir ve kişilerin veya hayvanların doğal davranışlarından veya beklentilerinden yararlanarak oluşturulabilir. Bu nedenle, tuzaklar genellikle bir kişinin veya grubun dikkatli olması ve kendini koruması gereken durumlarla ilişkilendirilir.

Hakaret mi?


Tuzak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Beraat kararına ilişkin) istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılan ...'in temyizinin sanığın sözlerinin (Baroya sunulan dilekçede, avukata hitaben: Her ne olursa olsun üyenizin sübjektif, ağır, hatta agresif, nesnellikten uzak, tuzak kokan, kurgu çağrıştıran isnatları) hakaret suçunu teşkil ettiğine yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunmakla, katılan ...in temyiz istemleri yerinde görülmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/2233 Karar: 2022/15905 Tarih: 23.06.2022

Karar #2

Gazete'nin ............tarihli nüshasında "Polisten Valiye Korkunç Tuzak" ve "Valiye Çirkin Tuzak", 21 Nisan 2001 tarihli nüshasında "İşte Belge" ve "Sayın Tantan Bu Belgeye Ne Diyeceksiniz?" ve nihayet 23 Nisan 2001 tarihli nüshasında "Bu da Silah Gerçeği" ve "Silah Oyunu Tutmadı" başlıkları ile dört gün süreyle çeşitli yazılar yayınlandığı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle haber, gerçek ve günceldir; kamuyu ilgilendirir niteliktedir. Somut olayda, haber ve yorumların kaynağı, yapılma nedeni, açıklama yapan ve hakkında açıklama yapılanların toplumdaki konumları, tüm yazıların içeriği dikkate alındığında sanığın, siyasi bir kişilik olan katılanın görevinden kaynaklanan uygulamalarını dört gün boyunca devam eden yazı dizisinde polemik yaratan ve rahatsız eden bir üslupla sorgulayıp sert, ağır ve çarpıcı biçimde kamuoyunun bilgisine sunduğu, ancak eylemin katılanı görevinden dolayı aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, C.Başsavcılığı itirazının kabulü ile, Özel Daire kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan bir kısım Kurul Üyesi; Özel Daire bozma ilamında gösterilen gerekçenin haklı nedenlere dayandığını ve sanığa yüklenen suçun sabit olduğunu belirterek itirazın reddi yönünde oy kullanmışlardır. Açıklanan nedenlerle; Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE, Yargıtay 4.Ceza Dairesinin 08.03.2006 gün ve 7591-6307 sayılı bozma kararının KALDIRILMASINA,

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar: 4-162/181 Tarih: 11.07.2006

"Tuzak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.