Sinsi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sinsi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sinsi," genellikle bir kişinin veya davranışın gizlice veya düşündüğümüzden daha kötü niyetli bir şekilde hareket ettiğini ifade eden bir terimdir. Bu ifade, genellikle olumsuz veya eleştirel bir anlam taşırken, kişinin gerçek niyetlerini veya planlarını gizlemek veya başkalarını aldatmak amacıyla hareket ettiğini vurgular. "Sinsi" terimi, kişinin gerçek niyetlerini veya amacını fark edemeyebileceğimiz veya anlayamayacağımız bir şekilde gizlemeye çalıştığını belirtirken, aynı zamanda bu tür davranışları eleştirmek veya sorgulamak amacını taşır.

Bu terim, kişinin arkasından planlar yapma veya başkalarını manipüle etme çabalarını ifade ederken, aynı zamanda bu tür davranışların genellikle etik dışı veya dürüst olmayan bir şekilde gerçekleştiğini vurgular. "Sinsi" ifadesi, genellikle insanların güvenini suistimal eden veya kötü niyetli planlarını gizleyen kişileri tanımlamak için kullanılırken, kişiler arası ilişkilerde veya toplumsal davranışlarda dikkat edilmesi gereken durumları belirtir.

Hakaret mi?


Sinsi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazdığı dilekçede müştekiye yönelik "Sinsice tebessüm ettiniz" ve "Sinsice bunu düşündünüz, avukat bile bunu düşünemez" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29330 Karar: 2017/5609 Tarih: 10.05.2017

Karar #2

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın katılana gönderdiği elektronik postada yazdığı kabul edilen sözlerin (İnsafsız, vicdansız, sınır tanımaz yaratık, sinsi, icra ile parmağında oynatıyorsun, gene haince tutun, son ve tek malvarlığımı meskenimi de sinsice elimden alacaksın, üç kuruşluk haksız vekâlet ücreti için 10 yıldır bugüne kadar hukuku, yasaları, kuralları ve iyi niyet esaslarını yargı önünde bile açıkça hiçe sayarak ve hiçe saydırarak diğer lanetliklerini yaptırabildiysen, senin o k.çını kurtaranlara yazık olsun, dersini vermediler ya, sen daha çok ileri gidersin, çok sizin gibi iki akrebin k.çını gene kurtarsın, sen haksızken kurtulduğuna şükredecek yerde bir de kurbanın, hukukun sırtına binip, karşı kıyıya geçtikten sonra kurbağayı sokan akrep gibi karakterini ispat edercesine) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmağı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32083 Karar: 2022/10887 Tarih: 18.04.2022

"Sinsi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.