Laylaylomcu Başkan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Laylaylomcu Başkan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Laylaylomcu Başkan", bir yönetim şekli veya bir görev tanımı değil, bir eleştiri veya alay ifadesidir. Laylaylom, umursamazlık, kayıtsızlık veya eğlence anlamına gelen bir sözcüktür. Başkan ise, bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, yasama organından ayrı bir yürütme organına liderlik eden hükümet başkanı veya şirketin yönetim kuruluna başkanlık eden kişi olabilir. Laylaylomcu Başkan, bu anlamlardan herhangi birine sahip olan bir kişinin sorumluluklarını yerine getirmediği veya işini eğlenerek yaptığı iddiasını dile getiren bir sözdür.

Hakaret mi?


Laylaylomcu Başkan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Belediye Başkanına hitaben: Laylaylomcu başkan) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına..

Yargıtay 4. CD Esas:2021/13019 Karar: 2022/16372  Tarih: 01.07.2022

"Laylaylomcu Başkan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.