Muaviye ve Yezit Felsefesiyle Büyüyen

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Muaviye ve Yezit Felsefesiyle Büyüyen"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Muaviye ve Yezit Felsefesiyle Büyüyen" ifadesi, genellikle kişinin, Muaviye ve Yezit gibi tarihsel figürlerin veya onların düşünce sistemlerinin etkisi altında büyüdüğünü veya yetiştiğini ifade eder. Muaviye ve Yezit, İslam tarihinde önemli siyasi ve dini figürlerdir. Muaviye, Emevi Hanedanlığı'nın kurucusu olarak bilinirken, Yezit ise Muaviye'nin oğlu olarak halifeliği devralmış ve önemli bir dini ve siyasi lider olmuştur.

"Muaviye ve Yezit Felsefesiyle Büyüyen" ifadesi, kişinin bu figürlerin düşünce tarzlarını veya ideolojilerini benimsemiş veya etkilenmiş olabileceğini ifade eder. Bu terim, genellikle tarihsel veya kültürel bağlamda kullanılır ve kişinin düşünce yapısını veya yaşam tarzını belirlemede etkili olan faktörleri vurgular. Aynı zamanda, bu ifade, kişinin Muaviye ve Yezit dönemine ait öğretileri veya değerleri benimseyen bir çevrede yetişmiş olabileceğini de ifade edebilir.

Hakaret mi?


Muaviye ve Yezit Felsefesiyle Büyüyen kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Internet kullanıcısı tarafından, bir TV programındaki beyanatından dolayı katılana hitaben: Senin gibi Muaviye ve Yezit felsefesiy le büyüyenler) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/14429 Karar: 2022/16859 Tarih: 05.07.2022

"Muaviye ve Yezit Felsefesiyle Büyüyen" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.