Cemaatçi Kişilik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cemaatçi Kişilik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cemaatçi Kişilik," genellikle belirli bir dini veya ideolojik cemaate aşırı bağlı olan, bu cemaatin değerlerini ve görüşlerini sorgulamadan kabul eden veya yaygın toplumsal normlara göre aşırı derecede katı veya dar görüşlü olan bir kişiliği tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

Bu terim, aşırı sadakat ve fanatizm anlamına gelirken, genellikle kişinin bağlı olduğu cemaatin veya grubun perspektifinden başka görüşleri tolere etmeyen veya kabul etmeyen bir davranış şeklini ifade eder. "Cemaatçi Kişilik," bazen bireysel düşünceyi kısıtlayıcı veya hoşgörüsüz bir yaklaşımı vurgulamak için de kullanılır. Bu ifade, herhangi bir inanç veya ideolojiye bağlı olarak kullanılabilir. Ayrıca, bu terimi kullanmak, kişinin aşırı bağlılığı veya dar görüşlülüğü eleştirmek veya ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Cemaatçi Kişilik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Avukat tarafından Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığına sunulan dilekçede yer bulan "... Barosunun da maalesef cemaatçi bir görünüme büründüğü, hukukun değil cemaatin hukukunun işler hale geldiği özellikle Av... ile Av... in cemaatçi kişilikleri bütün baro camiası tarafından bilinen kişiler olduğu, bu kişilerin en büyük düşman oldukları, cemaatçi kişiliklerinden ötürü disiplin kurulunda bulunmamaları gerektiği" şeklindeki ifadeler, TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamanda kalağı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, Baro disiplin kuruluna yönelik olmadığı için kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı işlediğinden bahsedilemeyeceği gibi, Kurul üyelerden bazılarına ilişkin söylemler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun ak- sinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şe kilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun ve kurul halinde unsurlarının somut olayda oluşmadığa gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay  18. CD Esas: 2015/41613 Karar: 2017/13395 Tarih:22.11.2017

"Cemaatçi Kişilik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.