Paramı Çaldın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paramı Çaldın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paramı çaldın" ifadesi, bir kişi veya nesnenin başka bir kişi tarafından para çalındığı veya çalındığına inandığı bir durumu ifade eder. Bu ifade, genellikle kişinin parasının kaybolduğunu veya çalındığını düşündüğü bir durumu dile getirmek için kullanılır. Aynı zamanda, bir şeyin değeri veya maddi kaybı üzerine kaygı veya şüphe duyulduğunda da kullanılabilir.

Bu ifade, genellikle suç veya hırsızlık şüphesini ifade etmek için kullanılır. Bir kişi "paramı çaldın" dediğinde, karşı tarafın ya da başka birinin parasını çaldığına dair bir suçlama veya şüphe dile getirilmekte ve olayın hakkında açıklama veya cevap beklenmektedir. Ancak bu ifade, duygusal bir tepki veya hiddet nedeniyle de kullanılabilir ve gerçek bir hırsızlık iddiası olmayabilir. Toplumsal etik ve hukuki normlar göz önünde bulundurularak, böyle bir ifade ciddiyetle ele alınmalı ve gerektiğinde yetkili makamlara bildirilmelidir.

Hakaret mi?


Paramı Çaldın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın haciz işlemi esnasında icra memuru olan katılana hitaben "Param çaldı, rüşvet aldın, şikayetçi olacağım" şeklinde sözler söylediğinin anlaşılması karşısında, eylemin TCK'nın 125/3-a maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargitay 18. CD. Esas: 2017/1021 Karar: 2019/3604 Tarih:-20.02.2019

Karar #2

Eylemin (Polis memuruna hitaben: Sen hırsız mısın, niye üstümü anı- yorsun, paramı mı çalacaksın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargitay 18. CD. Esas:2019/6675 Karar: 2019/11876 Tarih: 10.09.2019

"Paramı Çaldın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.