Gerizekalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gerizekalı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Gerizekalı, Türkçede kullanılan bir argo sözcük olup, genellikle kişinin zekâsının düşük olduğunu ya da düşüncesiz davrandığını ifade eder. Gerizekalı terimi, kişiler arasında ayrım yapmak veya aşağılama amacı taşıyabileceğinden, saygısızlık olarak da algılanabilir.

Hakaret mi?


Gerizekalı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (İcra dairesinde, zabıt kâtibine karşı: Geri zekâlı, kim bilir ne yalakalıklar yaptın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6217 Karar: 2015/10891 Tarih: 11.11.2015

Karar #2

Somut olayda, sanıkların yargılandıkları davada tanıklık yapan mağdur hakkında yazdıkları... tarihli dilekçedeki "... özürlü okulunda okumaktadır ki geri zekâlıdır" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba ifade niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41218 Karar: 2017/11172 Tarih: 18.10.2017

Karar #3

Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın mahkemede alınan savunmasında katılana hitaben iddianamede belirtildiği şekilde "Geri zekâlı, kuş beyinli, mal şeklinde sözler ile hakaret ettiğini ikrar etmesi, sanığın bu ikrarının katılanın tüm aşamalardaki samimi, tutarlı beyanları ile de doğrulanması karşısında, sanık hakkında anlı hakaret suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2018/3539 Karar: 2018/8545 Tarih: 30.05.2018

Karar #4

Eylemin (Mahkeme yazı işleri müdürüne hitaben: Sus, dinlesene geri zekalı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanı kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2018/5550 Karar: 2019/2683 Tarih: 11.02.2019

Karar #5

Sanığın öğretmen olarak görev yapan müştekiye "Terbiyesiz, geri zekâlı" diyerek hakaret etmesi biçimindeki eyleminin TCK'nın 125/3-a maddesindeki kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu, bu suçun kovuşturulmasının şikâyet koşuluna bağlı olmadığı gözetilmeden, şikâyetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/7745 Karar: 2019/9753 Tarih: 23.05.2019

Karar #6

İncelenen somut olayda, müşteki ... adlı sosyal paylaşım sitesinde ... takma adlı kimliği belirsiz kişinin "Tam bir geri zekâlı" şeklinde hakkında yorum paylaşarak kendisine hakaret ettiğinden bahisle şikâyetçi olmuş, hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kimliği belli olmayan kişinin yazdığı sözün hakaret suçunun unsurlarını oluşturması karşısında, ... adlı kullanıcının açık kimlik bilgileri tespit edilerek şüpheli sıfatıyla dinlenilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu nedenle itiraz merciince şikâyete konu sözün hakaret suçunu oluşturduğu halde soruşturmanın eksik yapılmış olduğu gözetilerek gereğinin takdir edilmesi gerekirken itirazın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8865 Karar: 2019/14455 Tarih: 15.10.2019

Karar #7

Sanığın arkadaşı olan katılan tarafından satın alınan iki adet cep telefonuna program yükleyip iade etmek üzere bu telefonlar kendisinden teslim aldığı halde söz konusu cep telefonlarını başkasına satarak yarar sağladığı, akabinde katılanın sanığa mesaj atarak cep telefonlarını geri istemesi üzerine sanığın katılana cep telefonu ile gönderdiği mesajlarda sinkaflı küfürler edip "Geri zekâlı" diyerek hakaret ettiği, bu suretle sanığın güveni kötüye kullanma ve hakaret suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık savunmaları, katılan beyanlar, suça konu cep telefonlarına ilişkin faturalar, uzlaştırma raporu ve tüm dosya kapsamına göre atlı suçların sanık tarafından işlendiği sabit olmakla, bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 15. CD Esas: 2018/9033 Karar: 2020/3754 Tarih: 12.03.2020

Karar #8

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözün (Bizimle kim ilgilenecek? Sizi şikâyet edeceğim. Geri zekâlılar) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu itibarla sanığın üzerine atılı hakaret suçunun oluştuğu gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14323 Karar: 2022/11612 Tarih: 09.05.2022

Karar #9

Bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin (Muayene esnasındaki tartışma kapsamında doktora hitaben: Geri zekâlı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... ve o yer Cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15474 Karar: 2022/13896 Tarih: 01.06.2022

Karar #10

Eyleme (Sanığın personellerine hitaben: Geri zekalılar) yükletilen suça, hakaret suçunun haksız fille tepki olarak işlenmiş olması ne- deniyle verilen ceza verilmesine yer olmadığı kararına yönelik kati- lanlar... ve... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (haksız fiile tepki olarak işlendiğinden ceza verilmesine yer olmadığına) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16624 Karar: 2022/15979 Tarih: 23.06.2022

Karar #11

Eylemin (İcra Müdürlüğü görevlisine hitaben: Sen kimsin, sen dangalak mısın, salak mısın, sen ne okudun, tam da salağa benziyorsun, geri zekâlı, ben senin sorduğun şahısları tanımak zorunda mıyım?) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16956 Karar: 2022/17887 Tarih: 26.09.2022

Karar #12

Eylemin (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlisine karşı: Kadın bak, senin keyfini mi bekleyeceğim lan, geri zekâlı salak) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18047 Karar: 2022/19406 Tarih: 11.10.2022

Karar #13

Müştekinin aşamalarda değişmeyen hakaret iddiasının ,sanığın soruşturma aşamasındaki savunmasında katılanın yanlış mal vermesi nedeniyle "gerizekalı mısın" dediğine ilişkin ikrarı ile doğrulanması karşısında, bu husus yeterince tartışılmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22/05/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 22.05.2017 Tarih 2015/45247 Esas ve 2017/6224 Karar Sayılı

"Gerizekalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.