Edebe Uygun Olmayana

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Edebe Uygun Olmayan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Edebe Uygun Olmayan" ifadesi, toplumsal normlara, terbiye kurallarına veya ahlaki değerlere uymayan davranışları, sözleri veya içerikleri tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Edebe Uygun Olmayan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın katılanı belediyeye şikâyet ettiği dilekçesinde söylediği ve mahkemece hakaret kabul edilen "Atanması hukuk dışıdır, hukuka aykırıdır, belediye personeline memuriyete ve müfettiş kariyerine yakışmayacak, edebe uygun olmayan hakaretler ve iftiralar yapmış olup bununla ilgili bilgiler belgeler mevcuttur" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27063 Karar: 2016/5183 Tarih: 16.03.2016

"Edebe Uygun Olmayan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.