Saçmalıklar Serisi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saçmalıklar Serisi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saçmalıklar serisi" ifadesi, birbirini izleyen veya bir araya gelen anlamsız, mantıksız veya gerçekçilikten uzak durumları veya olayları tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin veya bir durumun ardışık olarak saçma veya mantıksız şeyler ürettiği bir dizi olayı anlatmak için kullanılır. "Saçmalıklar serisi" terimi genellikle gülmece veya alay amacıyla kullanılır ve ciddiyetten uzak, komik veya mantıksız olayları tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Saçmalıklar Serisi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, İlçe Seçim Kurulu katibi olan sanığın aynı zamanda Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi olan ilçe seçim kurulu başkanı müşteki tarafından mahkeme kaleminde görevlendirilmesi ve müştekinin kendisine karşı sergilediğini ileri sürdüğü olumsuz davranışları nedeniyle müşteki aleyhine açtığı işyerinde psikolojik taciz nedeniyle tazminat davası dilekçesinde sarf ettiği ve mahkemece hakaret kabul edilen "Talihsizlikler serisinin de başlangıcı olur bu durum, saçmalıklar serisinin..." şeklindeki sözlerinin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Kaldı ki sözlerin TCK’nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı da anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığında, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/48071 Karar: 2015/534 Tarih: 08.01.2015

"Saçmalıklar Serisi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.