Sorumsuzluk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Sorumsuzluk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sorumsuzluk", bir kişinin veya grubun, kendisine verilen görevleri, sorumlulukları veya taahhütleri gerektiği gibi yerine getirmemesi veya umursamaz bir tavır sergilemesi durumunu ifade eder. Sorumluluklarını yerine getirmeme, ciddiyetsizlik veya önemsememe durumlarını anlatan bir terimdir.

Hakaret mi?


Sorumsuzluk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından şikâyet dilekçelerinde kullanılan ifadeler (Hakim ...in yanlı karar ve suçu sabit görülmüş, bu davada ihmalkarlık vardır, Hakim... Ehliyet, liyakat ve hatta meslek kurallarının dışına çıkarak beni mağdur etmiştir, hakimlerin takdir hakka başına buyruk olmamalıdır, bununda sok ve gerçek mağduru çok zor durumda bırakmaklar şikayet hakkı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu ihbarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurlarında gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9872 Karar: 2015/14094 Tarih: 23.12.2015

" Sorumsuzluk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.