Koca Götlü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Koca Götlü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Koca götlü" ifadesi, argo ve küfür içeren bir ifadedir ve ahlaki olmayan veya saygısız bir dil içerir. Bu ifade, genellikle aşağılayıcı veya küçümseyici bir şekilde, birinin fiziksel özelliklerini veya görünümünü eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. Bu tür ifadeler kullanmak, insanların duygularını incitebilir ve saygılı bir iletişimi zedeler. Lütfen saygılı ve uygun bir dil kullanmaya dikkat edelim.

Hakaret mi?


Koca Götlü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin sayfasında şüphelinin paylaştığı "Bir ceza davasını kaybettim. Avukat 126 TL yerine 1260 TL yazıp göndermiş. O koca g.tünü milletin parasına borçlu" şeklinde sözler yazarak müştekiye karşı hakaret suçunu işlediği iddia edilen olayda, CMK'nin 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin iddianame düzenlenebilmesi ve suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, lehine ve aleyhine toplanacak tüm delillerin mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, itirazın reddine dair karar hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/6117 Karar: 2021/18544 Tarih: 09.06.2021

Karar #2

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Borç ilişkisinden dolayı SMS gönderdiği mağdura hitaben: Koca g.tlü) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, hakaret suçundan sanığın beraatı yerine, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/3553 Karar: 2021/25191 Tarih: 21.10.2021

"Koca Götlü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.