İftiraya Ortaklık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İftiraya Ortaklık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İftiraya Ortaklık" ifadesi, başkalarının iftirasına katılmak veya iftira atmada rol oynamak anlamına gelir. Başkalarının yanlış bilgilerini veya karalamalarını desteklemek anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


İftiraya Ortaklık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından yazılan dilekçede kullanılan bazı ifadeler (Bu davanın dâhi mahkemenizce kabulü ve yargılanır olmam, kişilik haklarıma, insanlık onuruma açık saldırıdır, hukuk ihlalinden öte hukuk skandalıdır, insanlık suçudur, canilere yapamadığınız uygulamaları, yargılamaları, 27 sene devletine onuru ile hizmet etmiş, adli ve kamu sicili tertemiz şahsıma yapmakta olmanız vicdansızlıktır, hukuksuzluktur, sistematik kurgudur, iftiraya ortaklıktır, bana ve aileme bu uygulamaları, haksızlıkları, faşist yargılamaları yaparak aile huzurumuzu bozanları şiddetle protesto ediyor.... tüm bu insanlık dışı, ahlak dışı vicdansızlıklar için, hukuksuzluklar için ne kadar gurur duysanız azdır, bu uygulamalar, yargıda hukukun, tarafsızlığın, adaletin, vicdanın, insafın bittiğinin resmidir, bu kadar yasa maddeleri iftiracılar lehine, gerçek mağdur aleyhine yıllardır pervasızca ihlal ediliyorsa, bu ülkede Haktan, Hukuktan, Adaletten, İnsan Haklarından bahsetmek en hafif deyimi ile ahmaklık olur) rahatsız edici nitelikte ise de bu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkının sınırları içinde kalmaktadır. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamana gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9258 Karar: 2015/14165 Tarih: 23.12.2015

"İftiraya Ortaklık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.