Kahpelik Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kahpelik Yapıyorsunuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Kahpelik Yapıyorsunuz” ifadesi bir suçlama veya kötü niyetli bir ifade olabilir. “Kahpelik” kelimesi “kahpe olma durumu” veya “kahpece davranış” anlamlarına gelir1. Bu kelime bazen “sözünden dönerek birine kötülük etmek” anlamında da kullanılır.

Hakaret mi?


Kahpelik Yapıyorsunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (İnfaz koruma memurlarına hitaben: Bize karşı kahpelik yapıyorsunuz, yavşaklık yapıyorsunuz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... 'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4370 Karar: 2018/1516 Tarih: 12.02.2018

"Kahpelik Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.