Manyak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Manyak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Manyak" kelimesi, Türkçe argo veya halk arasında kullanılan bir terimdir ve genellikle kişinin psikolojik veya zihinsel durumunda anormal veya rahatsız edici bir davranış sergilediğini ifade etmek için kullanılır. Ancak bu terimin kullanımı oldukça olumsuz ve kaba bir dil içerebilir, dolayısıyla dikkatli olunması gereken bir ifadedir.

"Manyak" terimi, dilin farklı gruplarının iletişiminde, gündelik konuşmalarda veya şakalaşmada kullanılabilir. Ancak insanlar arasındaki etkileşimde saygılı ve uygun bir dilin kullanılması her zaman önemlidir. Eğer bu terimle ilgili sorunuz veya anlamını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek isteğiniz varsa, lütfen bağlamı belirtip daha fazla bilgi sağlayın, böylece size daha kapsamlı bir açıklama sunabilirim.

Hakaret mi?


Manyak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın tanık İ...'e katılan B...'i kastederek "Bu manyak ne dediğini bilmiyor, kafayı yemiş" demesi üzerine katılan ile sanığın tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanığın katılana "ekmeğini sinkaf ettiğimin" demek suretiyle tekrar hakaret ettiğinin kabul edilmesi karşısında, aynı kasıtla ve aynı zamanda bu sözleri söylemenin birden fazla eylem ancak tek suç oluşturduğu gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle iki aynı ceza tayini kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/29154 Karar: 2014/15809 Tarih: 08.05.2014

Karar #2

Katılanın aşamalardaki anlatımlarına, tanık E...'in soruşturma aşamasındaki katılan Y...'in sanığa hakaret etmesi üzerine sanığın da katılana hitaben "Yürü lan yoluna git manyak, seninle mi uğraşacağız" şeklinde sözler söylediğine dair beyanlarına ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı suç sabit olduğu halde yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/12447 Karar: 2016/9662 Tarih: 18.04.2016

Karar #3

Sanığın haciz mahallinde bulunan alacaklı vekilini kastederek söylediği "Manyak" sözünün Türk Dil Kurumunun Güncel Sözlüğü'nde " gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan kişi dışında, aptal, çılgın, dengesiz ve deli anlamlarında bir seslenme ünlemi" olarak tarif edilmiş olması karşısında, bu sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması nedeniyle tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmeyerek yapılan incelemede, sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmalarım temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, o yer Cumhuriyet savcısı ile sanık …’ in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2622 Karar: 2018/1734 Tarih: 14.02.2018

Karar #4

Sanığın müştekiye "Manyak mısın lan" diyerek hakaret ettiği iddia edilen olayda, sanığın "manyak mısın" sözleriyle hakaret ettiğine dair delil bulunmadığı, söylediği kabul edilen "lan" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde ise hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1493 Karar: 2019/4823 Tarih: 12.03.2019

"Manyak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.