Suç İşliyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Suç İşliyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Suç işliyorsunuz" ifadesi, bir kişi veya bir grup insanın yasalara, kurallara veya etik normlara aykırı davrandığı ve suç işlediği anlamını taşır. Bu ifade, genellikle birisinin yanlış veya kabul edilemez bir davranış sergilediğini ve toplum veya olayın içinde bulunduğu bağlam açısından zararlı veya tehlikeli olabileceğini belirtmek için kullanılır.

Duygusal bir dil kullanımı ve eleştiri taşıdığı için, "suç işliyorsunuz" ifadesi, çoğu durumda olumsuz bir tonda kullanılır. Kişi veya grupların yasadışı faaliyetlerde bulunması veya etik dışı davranışlar sergilemesi, toplumun düzenini ve güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, suç işlendiğine dair somut kanıtlar varsa veya ciddi bir durum söz konusu ise, yetkili mercilere haber vermek ve hukuki süreçlerin işlemesine yardımcı olmak önemlidir.

Hakaret mi?


Suç İşliyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, şüpheli avukatın müvekkili ile ilgili haczin kaldırılması yönündeki talebinin reddedilmesi üzerine icra müdürüne hitaben "Alacaklı ile görüşerek alacaklı lehine karar verdin, suç işliyorsunuz, sizin hakkınızda dava açacağım, sonuna kadar uğraşacağım, bu nu yanına bırakmayacağım" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Şüphelinin ifade ettiği bu sözlerin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Aynı zamanda idarenin rahatsız olunan işlemine karşı yasal yollara başvurma iradesini de içermektedir. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/20983 Karar: 2014/8642 Tarih: 20.03.2014

"Suç İşliyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.