Seni Paramla Satın Alırım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Paramla Satın Alırım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Seni paramla satın alırım” ifadesi hakaret suçunu oluşturmaz.

Bu ifade açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturmadığı için hakaret suçu bağlamında değerlendirilemez

Hakaret mi?


Seni Paramla Satın Alırım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanıkların katılana gönderdiklerini kabul ettikleri mesajlarda "Çokbilmiş, uyanık, seni parayla satın alırım, benim eğlencem oldun" şeklinde sözler yer aldığının anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, kanuni olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/33854 Karar: 2014/7344 Tarih: 05.03.2014

Karar #2

Olay günü sanığın komşusu olan katılana söylediği kabul edilen "Pislik arkadaşlar buraya doldurup gürültü yapıyorsunuz, beni uyutmuyorsunuz, seni ve aileni paramla satın alırım" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas : 2015/7298 Karar: 2015/13084 Tarih: 09.12.2015

Karar #3

Sanığın katılana söylediği "Seni paramla satın alırım" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8789 Karar: 2020/4519 Tarih: 18.02.2020

"Seni Paramla Satın Alırım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.