Hoşgörüsüz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hoşgörüsüz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hoşgörüsüz terimi, bir kişinin veya bir topluluğun, farklı düşüncelere, inançlara, kültürlere veya yaşam tarzlarına karşı düşük tahammül seviyesine sahip olduğunu ifade eder. Hoşgörüsüzlük, genellikle başkalarının haklarına ve görüşlerine saygı göstermeme, önyargılı veya ayrımcı tavırlar sergileme, hoşgörüsüz davranma veya dışlayıcı tutumlar sergileme şeklinde kendini gösterir.

Hoşgörüsüzlük, toplum içinde çeşitliliği engelleyebilir, insanlar arasındaki iletişimi zorlaştırabilir ve olumsuz bir atmosfer yaratabilir. Hoşgörüsüzlük, genellikle önyargılar, korkular veya yanlış bilgiler temelinde ortaya çıkar. Bu nedenle hoşgörüsüzlükle mücadele, insanlar arasında anlayış, saygı ve dayanışma sağlamayı amaçlayan önemli bir adımdır. Toplumların hoşgörüsüzlükle mücadele etmek için eğitim, bilinçlendirme ve diyalog gibi araçları kullanarak daha hoşgörülü ve kapsayıcı bir ortam yaratmaya çalışması yaygın bir yaklaşımdır.

Hakaret mi?


Hoşgörüsüz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Gazeteci olan sanık tarafından yazıda kullanılan bazı ifadeler (İnsanlara hizmet etmek gibi kutsal görevi bulunan bir hemşirenin düştüğü bu ideolojik körlük, ne yazık ki ülkemizin bazı kesimlerinin atamadığıbüyük bir hastalıktır. Bu hastalığın tedaviye ihtiyacı var. Önce insan olmayı başaramayan bir kişinin hangi ideolojiden olduğu da önemli değildir. Diğer taraftan buülke ne çekti ise fanatizmin gözlerini kör ettiği, kendisinden başkasına yaşama hakkı tanımayan görüş ve düşünceye sahip, ötekileştirici, tahammülsüz, hoşgörüsüz kişilerden çekmiştir. Yapılan insani bir hayır olayını yapanların... Partili olmasını bahane ederek "ben... Parti kanepesine oturmam" diyen zihniyetten ne beklenir? Bu kişi görev ve yetkilerini kötüye kullanmıştır. Ayrıca yapılan ayrımcılıktır. Bir devlet görevlisinin kendi kişisel hayatında dahi uygulamasınasıcakbakılmayacak, radikal ve fanatik ideolojisini görevli olduğu hastanede yapmaya hakkı var mıdır? Böylesine katı, hoşgörüsüz, tahammülsüz görüşte bir kişinin yarınfarklı görüşte bir hastaya ayrımcılık yapmayacağına kim garanti edebilir? Bu hemşiremizin şimdi bir de başka yere tayini çıkmış. Bir insan böyle bir körlüğe sahipse, ülkenin doğusuna gitse ne olur batına gitse ne olur. Böylesine sağ bakış açısına sahip insanlar önce ruhsal bir tedavi olması gerekmez mi?) olgusal bir temele sahip değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Birtakım ifadeler ise somut bir olguya işaret etmekle birlikte, yazı içeriği gerçek bilgilere dayanmakta ve bu bilgilerle diğer kişilerin aldatılması amaçlanmamaktadır. AİHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Yazıda katılanın hastaneye bağışlanan eşyalara bağışlayanların kimlikleri nedeniyle gösterdiği tepkisi eleştirilmektedir. Yazı içeriğindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4559 Karar: 2015/12182 Tarih: 30.11.2015

"Hoşgörüsüz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.