Şerefsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şerefsiz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şerefsiz kelimesi, ahlaki değerlere uymayan, dürüstlükten yoksun, saygısız ve kötü niyetli bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Bu kişiler genellikle başkalarına zarar vermekten çekinmezler ve etik olmayan davranışlarda bulunurlar. "Şerefsiz" terimi, genellikle ahlaki değerlere uymayan, dürüstlüğü, erdemi veya saygınlığı olmayan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir argo ifadedir. Bu terim, bir kişinin etik olmayan, adil olmayan veya hileli davranışlar sergilemesi sonucu toplumsal veya kişisel değerlerin ihlal edildiği durumları ifade etmek için kullanılır. "Şerefsiz" kelimesi, çoğu zaman duygusal tepki, öfke veya hayal kırıklığı gibi güçlü duyguların bir yansıması olarak kullanılır ve genellikle aşağılayıcı bir ton taşır.

Bu terimin kullanımı kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bir kültürden diğerine değişebilir. Özellikle öfke veya hayal kırıklığı anında, insanlar karşısındakini eleştirmek veya suçlamak için "şerefsiz" terimini kullanabilirler. Ancak, bu tür argo ifadelerin hoşgörüsüz ve saygısız olduğu unutulmamalıdır. Daha yapıcı ve olgun iletişim yolları tercih edilmelidir, çünkü dilin gücüyle insan ilişkileri olumsuz şekilde etkilenebilir.

Hakaret mi?


Şerefsiz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü elektronik posta ihbar formu ile gönderdiği mesaj ile müşteki...'e "Benim hakkımda men cezası veren o şerefsiz müdür" şeklinde hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, eyleminin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalmadığı gözetilmeden sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9755 Karar: 2015/13231 Tarih: 10.12.2015

Karar #2

(Sanığın Facebook üzerinden kullanmakta olduğu ... kullanıcı adı altından... isimli şahsın videosunu paylaştığı sırada Cumhurbaşkanını kast ederek "Tayyoş' un Elazığ mitingi, bir de başkanlık sistemi diyor, ulan şerefsiz sen bir mitingde bayrağı ayaklar altına aldırdın, başkanlık sistemi olsa ne Atatürk ne de bayrak kalacak belli oldu" şeklinde yorumda bulunmasına ilişkin) toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/1014 Karar: 2017/4691 Tarih: 22.06.2017

Karar #3

Sanık...'in katılan avukat ... 'e tanık...'in beyanı ve tutanak içeriğine göre "Şerefsizininiz" diyerek hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, kamu görevlisine hakaret suçundan yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/43477 Karar: 2018/197 Tarih: 16.01.2018

Karar #4

Eylemin (Duruşma esnasında hâkime hitaben: Reddi hâkim talebinde bulunuyorum. Siz şerefsizsiniz. Ben böyle yargılayamazsınız. Bir kez daha benim davama girerseniz daha ağır hakaretlerde bulunacağım. Reddi hâkim talep ediyorum) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2670 Karar: 2018/1045 Tarih: 05.02.2018

Karar #5

İncelenen dosyada, müştekinin kendisine borcu olan M.… isimli kişiyi kastederek şüphelinin cep telefonu hattına... tarihinde gönderdiği "Abi bu M... ne kadar onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz bir adam çıktı" şeklindeki mesaja karşı şüphelinin cevaben attığı "bu yazdıkların daha çok sana uyuyor, bana öyle geldi" şeklindeki sözlerle hakaret ettiğini belirterek şikâyetçi olduğu görülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelinin kullandığı cümlelerin hakaret içermediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Ancak şüphelinin sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu, hakaret suçunun uzlaşmaya tabi olduğu, uzlaştırma işlemlerinin de yapılmadığı anlaşılmıştır. CMK'nın 253. maddesi uyarınca yön- temince uzlaşma işlemleri yapılması gerekirken hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve itiraz merciince de itirazın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/8132 Karar: 2019/3826 Tarih: 26.02.2019

Karar #6

Eylemin (Mahkeme heyetine hitaben: Şerefsizler, adliyenizi sinkaf edeyim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay CD Esas: 2020/16621 Karar: 2022/16066 Tarih: 27.06.2022

Karar #7

Tanık xxx'ın AA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki beyanında ''resmi üniformalı şoför abime bela mısın ulan şerefsiz diyerek, eliyle birkaç kez vurdu'' şeklindeki anlatımı ile katılan hakkında 10.04.2008 tarihli Adli Tabiplik raporundaki bulgular da değerlendirildiğinde sanığın hakaret ve yaralama eylemlerinin sabit olduğu anlaşılmasına karşın, kanuna uygun olmayan gerekçe ile sanık hakkında mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 02.06.2016 Tarih 2015/28830 Esas ve 2016/12180 Karar Sayılı

Karar #8

Sanığın, eski eşi Talip A.'ın cep telefonuna gönderdiği mesajda yazdığı "o iftiralarını sana ve bunu yaptıran i... avukatlarına yedirmezsem asıl namussuzum..., pislik, namussuz, şerefsiz, al hadi bu mesajı da al kaç para getirir diye koş avukatına hemen" şeklindeki hakaretinin, katılanlara (mesajın gösterilmesini isteme suretiyle) iletilme kastının açıkça ortaya konulması nedeniyle, yüze karşı hakaret kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden ihtilat yokluğu gerekçesiyle beraat hükmü kurulması kanuna aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 07.10.2015 Tarih 2015/4399 Esas ve 2015/6764 Karar Sayılı

Karar #9

Sanığın, katılana hitaben söylediği "kafirlerin çayını içmem, şerefsiz" sözünün ne şekilde "Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı" söylendiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle TCK'nın 125/3-b maddesinin uygulanması kanuna aykırıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 17.04.2018 Tarih 2018/1949 Esas ve 2018/5652 Karar Sayılı

Karar #10

İncelenen dosyada, şüphelinin twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden halı deseni fotoğrafı paylaşarak "M...... halı kullanmayın şerefsiz, hayasız, pezevenk bunlar" ve M....... halılarını kullanmayın" şeklinde mesajlar paylaştığı, TCK'nın 125. maddesine göre hakaret suçunda şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte sözlerin gerçek kişilere yöneltildiğinde hakaret suçunu oluşturabileceği..

Yargıtay 18.CD. Esas:2016/15420 Karar: 2016/16806 Tarih: 31/10/2016

Karar #11

Dosya kapsamına göre, müşteki … vekilinin şikâyet dilekçesi ekine sosyal medya hesabında … ismi ile kayıtlı bulunan şahsın müştekiye yönelik “Adi şerefsiz töroris köpek vatan hayini onun bunun oooooooo orsbu çocugu” şeklinde hakarette bulunduğuna dair ekran görüntüleri çıktısını ibraz ederek şüpheliden şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, olay hakkında hiçbir araştırma yapılmadan atılı suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin sosyal medyasına ilişkin kaynak araştırması yapılması ve kolluk araştırması neticesinde şüpheli olduğu düşünülen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu yöne ilişkin tespit yapıldıktan sonra suça konu sosyal medya hesabının kendisi tarafından kullanıp kullanmadığı da sorularak şüphelinin savunmasının alınmasından sonra, oluşacak sonuca göre hukukî durumun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Yargıtay 4.C.D. Esas: 2020/25973 Karar: 2020/18538 Tarih: 07.12.2020

Karar #12

Sivas Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda hükümlü olan sanığın olay günü geçici olarak elişi atölyesi olarak tahsis edilen bölümde çalışma yaptığı sırada atölyeye gelen ve atölyenin koğuş olarak düzenleneceğini bildiren katılan ve mağdurlara hitaben "sizler kim oluyorsunuz da benim çalışmamı engelliyorsunuz. Bana kimse engel olamaz. Şerefsizler" diyerek hakaret suçunu işlediğinin kabulü gerekmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 31.10.2012/850-1828

Karar #13

…Mağdur polis memurlarının aşamalardaki tutarlı ve birbirini teyit eden anlatımları, 03/10/2013 tarihli olay tutanağında, sanığın mağdurlara “şerefsizsiniz” şeklinde hakaret ettiğinin belirtilmiş olması, tanık polis memurları ile bağımsız tanık ...'ın da bu yöndeki iddiaları doğrulaması karşısında, yetersiz gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmesi…

Yargıtay 18.CD, Esas: 2016/10839, Karar: 2016/16696, Tarih: 26.10.2016

Karar #14

Ancak, sanığın bir çok kişiye gönderdiği mesajlarda, müştekiyi kastederek "şerefsiz, kahpe" gibi sözlerle hakarette bulunması karşısında, gıyapta hakaret suçu için öngörülen “en az üç kişiyle ihtilat" ögesinin oluştuğu gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi, kanuna aykırı...

Yargıtay 4.CD., Esas: 2014/7058 Karar: 2017/33174 Tarih: 7/11/2014 

Karar #15

Eylemin, basit hakaret suçunu mu yoksa nitelikli hakaret suçunu mu oluşturduğu, Olay günü sanık, emniyet müdürlüğü binası önünde nöbet tutmakta olan polis memuru mağdura hitap ettiği anlaşılacak şekilde, "yata yata para kazanıyor şerefsizler" demiştir. Sanığın söylediği sözlerin tahkir edici nitelikte olduğunda ve hakaret içerdiğinde, keza mağdur polisin kamu görevlisi olduğu hususlarında bir kuşku bulunmamak- tadır. Sanık ile mağdur önceden birbirlerini tanımamakta ve aralarında bir husumet de bulunmamaktadır. Sanığın, polislik görevine duyduğu düşmanlık ve görevin yerine getiriliş şekline yönelik olarak söylediği hakaret içeren sözler ile mağdur tarafından ifa edilen kamu görevi arasında nedensellik bağı bulunduğu açıktır. Sanığın eylemi, 5237 sayılı TCY'nin 125. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendindeki suça uymaktadır ve aynı Yasanın 131/1. maddesi uyarınca kendiliğinden soruşturulacak ve kovuşturulacak nitelikte bir suçtur. O halde Özel Dairece, sanığa yönelik bir görev ifa edilmemesi nedeniyle hakaret suçunun nitelikli halinin oluşmadığının kabulü ve kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Yargıtay CGK Esas: 2007/4-102/2007/142

"Şerefsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.