Devleti Dolandırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devleti Dolandırmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devleti Dolandırmak" genel anlamıyla bir kişi veya bir grup insanın, devleti yanıltarak, sahtekarlık yaparak veya yasa dışı yollarla maddi kazanç elde etmeyi amaçladığı bir eylemi ifade eder. Bu ifade, genellikle kamu kaynaklarını kötüye kullanma, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, rüşvet veya başka tür yasa dışı finansal faaliyetler gibi durumları tanımlar.

"Devleti Dolandırmak" terimi, toplumun genel çıkarlarına zarar veren veya kamu kaynaklarını haksız yere kullanarak kişisel çıkar sağlayan bir davranışı vurgular. Bu tür faaliyetler, devletin finansal gücünü zayıflatabilir, halkın güvenini sarsabilir ve yasalara saygının erozyonuna neden olabilir. Devleti dolandırmak, genellikle ciddi yasal sonuçlar doğuran bir suçtur ve hukuki yaptırımlara tabi tutulabilir.

Hakaret mi?


Devleti Dolandırmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kardeşi olan katılan aleyhine kendisi yurtdışında iken miras kalan arazileri kadastro memurlarını yanıltarak kendi üzerine aldığı iddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın duruşmasında söylediği "Sahtekârlık yapıyor, devleti dolandırıyor, işi gücü yalan dolan" şeklindeki uyuşmazlıkla bağlantılı olarak sarf edilen sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ceza verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/37914 Karar: 2014/34907 Tarih: 03.12.2014

Karar #2

Sanık hakkında hakaret suçundan beraat kararına dair verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik katılanın temyizinin; sanığın sözlerinin (Mahkemeye sunulan dilekçede, avukat hedef alınarak: Müvekkillerini temize çıkarma için kariyerini kullanmış, devletten çaldıkları hibe, kredi, destekleri bu yolda kullanmış, mahkemeyi yalan yanlış beyanlarla inandırmış, görevini kötüye kullanmıştır, görevinden el çektirilmelidir, sonuç olarak projeye dayalı şirketler yetkilisi davalılardan... ve bu iş için elverişli kariyer sahibi Av. devleti nasıl dolandıracaklarını ve mahkemeleri nasıl kandıracaklarını çok iyi biliyorlar) tarafına somut bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini, suçun işlendiğinin sabit olduğuna yönelik olduğu, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, katılan ...’ün temyiz istemi yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/36805 Karar: 2022/19565 T: 12.10.2022

"Devleti Dolandırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.