Pis

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pis"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pis," genel olarak kirli, temiz olmayan veya hijyenik olmayan durumları ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Bu terim, genellikle nesnelerin veya yerlerin temizlik standardına uygun olmadığını ifade etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, kirli bir yüzey, pis su veya temiz olmayan bir alan için "pis" sıfatı kullanılabilir. Bu kullanım, nesnelerin veya yerlerin sağlıksız veya hoş olmayan durumlarını tanımlamak için yaygın bir ifadedir.

Ayrıca, "pis" terimi ahlaki veya etik olmayan davranışları da ifade edebilir. Örneğin, insanların saygınlığına zarar veren veya ahlaki değerlere aykırı olan eylemler için de kullanılabilir. Bu bağlamda "pis işler" ifadesi, ahlaki olmayan veya kabul edilemez davranışları ifade etmek amacıyla kullanılabilir. Terimin kullanımı bağlama ve tonlama göre değişebilir, bu nedenle iletişimde dikkatli olmak önemlidir.

Hakaret mi?


Pis kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Eyleme (Velayet davası kapsamında aile mahkemesine sunulan dilekçede, eski eşe hitaben: Aslında kendisi çok pistir) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7004 Karar: 2019/14301 Tarih: 14.10.2019
Karar #2
Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Asıl senin evin kokuyor, evin pis kokuyor, benim köpeklerim pis değil, pis olan sensin" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12282 Karar: 2021/7983 Tarih: 08.03.2021
Karar #3
Somut olayda, müşteki vekilinin meçhul şüphelinin kullanıcı adlı Twitter uzantılı sosyal medya hesabından "o pis ağzına çocukların adını alamazsın. O pis zihniyetinle senin konuşmaya hakkın yok. O iğrenç fantezilerine, düşüncelerine çocukları dahil edemezsin. O iğrenç ağzını kapat ve bir daha konuşma. Aptal, iğrenç bir yaratıksın. Çocuklarımızdan pis ellerini çek! Devletin geleceğine karar veremez, denilen çocukların evlenebilmesini savunan pisliksin. Bizim başımıza ne geliyorsa senin gibilerden. Bir de şakşaklanıyor böyle yaratıklar. Konuşmaya bile hakkının olmaması gereken insan şu an önemli yerlerde ve istediği gibi konuşabiliyor" şeklindeki paylaşımlar ile müvekkiline karşı hakaret suçunun işlendiği iddiaları üzerine yaptığı şikâyet üzerine... Cumhuriyet Başsavcılığınca Facebook, Twitter, İnstagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ABD adli makamlarının cevaplamaması, bu nedenle şüpheliye ulaşılamadığı gerekçesiyle iddialarının soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de CMK'nin 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağını bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür. Yargıtay 4. CD Esas: 2021/1370 Karar: 2021/10616 Tarih: 24.03.2021

"Pis" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.