Para İçin Anasını Bacısını Karısını Satar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Para İçin Anasını Bacısını Karısını Satar"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Para İçin Anasını Bacısını Karısını Satar" ifadesi, genellikle bir kişinin para kazanmak veya kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla ahlaki değerlerini, ilişkilerini veya herşeyi feda etmeye veya satmaya çalıştığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bencilce davranışları veya ahlaki zafiyeti eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılırken, aynı zamanda maddi çıkarların insanların değerlerinin önüne geçtiğini vurgular.

"Para İçin Anasını Bacısını Karısını Satar" ifadesi, insanların para veya maddi kazanç uğruna sevdiklerini veya ahlaki değerlerini ihmal ettiği durumları ifade ederken kullanılır. Bu tür davranışlar, toplumsal değerleri çiğnemek veya bireylerin duygusal ve ahlaki bağlılıklarını feda etmek anlamına gelebilir. İletişimde daha adil ve etik bir yaklaşım benimsemek, insanların maddi çıkarları ile ahlaki değerler arasında denge kurmalarına yardımcı olabilir ve daha sağlıklı ilişkilerin oluşmasını teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Para İçin Anasını Bacısını Karısını Satar kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Para için anasını bacısını, karısını satar) doğru olarak nitelen- dirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/807 Karar: 2019/13160 Tarih: 26.09.2019

"Para İçin Anasını Bacısını Karısını Satar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.