Ahlaksız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ahlaksız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ahlaksız, bir kişinin toplum tarafından kabul gören ahlaki değerlere, prensiplere ve kurallara uymayan, etik olmayan ve kötü davranışlar sergileyen biri olarak tanımlanır. Ahlaksız bir birey, dürüstlük, sadakat, saygı, empati ve diğer temel ahlaki değerleri göz ardı eder ve bu değerlere aykırı hareket eder. Ahlaksızlık, genellikle toplum içinde hoş karşılanmayan ve olumsuz bir değerlendirme ile sonuçlanan bir durumdur.

Hakaret mi?


Ahlaksız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan... Devlet Hastanesi'nde diş hekimi olarak görev yapmaktadır. Sanığın katılana hitaben "Ahlaksız kadın, sen kimsin, kendini ne zannediyorsun, oraya bizim sayemizde geldin" şeklindeki sözleri sebebiyle sanık hakkında hakaret suçundan mahkûmiyet karan verildiğinin anlaşılması karşısında, kaba söz ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta ol- maması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, sanığın hakaret suçundan beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18976 Karar: 2017/1204 Tarih: 06.02.2017

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelttiği "Sizin gibi doktorun da hastanesinin de Allah belası versin, ahlaksız" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını  rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı  gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2019/9065 Karar: 2020/1934 Tarih: 23.01.2020

Karar #3

Sanığın katılana söylediği iddia ve kabul edilen "Ahlaksız, terbiyesiz" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun yasal unsurları oluşmamasına karşın sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2016/10439 Karar: 2020/8616 Tarih: 01.07.2020

Karar #4

Olay tarihinde haciz işlemi için sanığın evine gidildiğinde sanığın katılana "Şerefsiz, ahlaksız, sen benim evime nasıl memur getirirsin" şeklinde sözler söylediğine dair katılan ile tanık...'in aşamalarda birbirleri ile uyumlu beyanları ve dosya içerisindeki ... tarihli haciz tutanağı karşısında, katılana yönelik hakaret suçunun sübut bulunduğu gözetilmeden, bu suçtan sanığın mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9570 Karar: 2020/15403 Tarih: 05.11.2020

Karar #5

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Cezaevi savcısına yönelttiği "Disiplin cezası almamak için ne yapmak gerekir?" sor suna "Slogan atmamak gerekir" şeklinde cevap alan hükümlü tarafından: Teklifiniz çok ahlaksızca, savcı kimliğine ve insani kimliğinize ben bunu yakıştıramadım, çok ahlaksızca) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve bu haliyle hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10831 Karar: 2021/3247 Tarih: 08.02.2021

Karar #6

İtiraz merciinin, önüne gelen olayda, hem maddi olay hem de hukuki bakımdan inceleme yapma yetkisinin bulunduğu, eldeki davada sanığın aynı nitelikteki hakaret içerikli sözleri farklı tarihlerde farklı şahitler huzurunda söylediği, bu sözler arasındaki tarih aralığı nazara alındığında, her bir tanık huzurunda söylenen sözler bakımından sanığın kastının yenilendiği, bu itibarla gerçek içtima kuralı gereğince her bir eylem yönünden hakaret suçu kapsamında, suç ve şikayet tarihleri arasında bulunması gereken altı aylık hak düşürücü süre ile gıyapta hakaret suçu için aranan ihtilat unsuru da dikkate alınarak, ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmelidir."

"İncelenen dosyada; sanığın, müşteki hakkında gıyabında "ahlaksız, tacizci" şeklinde sözler sarfettiği iddiasıyla, 5237 sayılı TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca kamu davası açıldığı, aynı madde uyarınca mahkumiyet hükmü kurulduğu ve verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, yapılan itiraz üzerine değerlendirme yapan itiraz mercii tarafından itirazın reddine karar verildiği görülmektedir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 06.03.2017 Tarih 2016/18243 Esas ve 2017/2413 Karar Sayılı

"Ahlaksız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.