Paran Helal mi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paran Helal mi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paran Helal mi?" ifadesi, genellikle maddi kazançların veya mal varlığının dini açıdan temiz, helal ve meşru yollarla elde edilip edilmediğini sorgulamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin veya bir işin kazancının, ticaretinin veya faaliyetinin İslami kurallara uygun olup olmadığını anlamak istediği bir durumu ifade eder.

"Paran Helal mi?" ifadesi, kişinin maddi kaynaklarını ve varlıklarını dini değerler doğrultusunda kullanma düşüncesini yansıtarak, ticaretin veya gelirin dini açıdan uygunluk derecesini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, toplum içinde etik veya dini değerlere uygunluk konusundaki duyarlılığını ifade eden bir soru olarak da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Paran Helal mi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Yerel gazete haberinde iş adamı hedef alınarak "Şehit ailelerine ev yapacak kadar paran helal mi, paran milli ve manevi mi" şeklinde yazılar yayımlanması eylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açmaksızın dosya üzerinden beraat kararı vermesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılanlar vekilinin suçun unsurlarının oluştuğuna yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/15890 Karar: 2022/15217 Tarih: 25.10.2022

"Paran Helal mi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.