Rüşvet İstedi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rüşvet İstedi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rüşvet istedi" ifadesi, bir kişinin yasa dışı veya etik dışı bir şekilde başkalarından para, hediye, hizmet veya diğer değerli şeyleri talep ettiğini ifade eden bir ifadedir. Bu terim, kişinin kişisel çıkar veya amaçları doğrultusunda, resmi veya özel ilişkilerde yolsuzluk veya kayırma amacıyla bu tür taleplerde bulunduğunu anlatır.

Bu ifade, bir kişinin rüşvet alma eğilimini veya eylemlerini belirtirken, aynı zamanda yolsuzluk ve etik dışı davranışları sorgulamak amacını taşır. "Rüşvet istedi" ifadesi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin dürüstlüğünü veya adil davranışlarını sorgulama amacını taşır. Bu tür davranışlar, toplumsal düzeni bozar, güvenilirliği zedeler ve adil rekabeti engeller. Toplumda etik değerleri koruma ve yasa dışı eylemlere karşı durma önemlidir.

Hakaret mi?


Rüşvet İstedi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Geri zekalı bir müdürünüz var, rüşvet istedi, verseydik işimiz çabuk yapılırdı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2758 Karar: 2017/15563 Tarih: 26.12.2017

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın hakkında cezai işlem uygulayan görevli polis memurlarına "... verseydim işlem yapmayacaktınız benden rüşvet istediniz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2098 Karar: 2014/11966 Tarih: 15.04.2014

Karar #3

Katılan beyanı, bu beyanla uyumlu tanık ifadesi ve dosya kapsamına göre katılana "Sen benden rüşvet istedin, vatan haini" gibi sözler söylediği anlaşılan sanığın sübuta eren ve unsurları yönünden oluşan hakaret suçundan mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/15932 Karar: 2022/14174 Tarih: 11.10.2022

"Rüşvet İstedi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.