İspiyoncu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İspiyoncu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İspiyoncu kelimesi, birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlayan kimse anlamına gelir. Bu kelime Türkçe kökenlidir.

Hakaret mi?


İspiyoncu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelttiği kabul edilen "İspiyoncu" şeklindeki ifade bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/43709 Karar: 2018/396 Tarih: 17.01.2018

Karar #2

Eylemin (Gazete yazısında, belediye faaliyetlerine dair İçişleri Bakanlığına dilekçe gönderen rahibe hitaben: İspiyoncu papaz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2188 Karar: 2018/968 Tarih: 05.02.2018

Karar #3

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Okulun kapanmasına sen sebep oldun, düzenimizi bozdun, sen ajansın, ispiyoncusun, okulu milli eğitime sen şikayet ettin, senin ne mal olduğunu herkes biliyor, buradan giden bütün idareciler ve öğretmenler senin hakkında böyle düşünüyor, herkes sana kinli şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5188 Karar: 2018/13254 Tarih: 17.10.2018

"İspiyoncu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.