Siktir Git

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siktir Git"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Siktir git", oldukça argo ve kaba bir ifadedir ve genellikle bir kişiye öfkeli veya rahatsız bir şekilde ondan uzaklaşmasını söylemek için kullanılır. Bu ifade, kızgınlık, hoşnutsuzluk veya tahammülsüzlük gibi negatif duyguları ifade ederken, kişinin varlığını istemediği veya rahatsız olduğu bir durumu belirtir. "Siktir git" ifadesi, iletişimde saygısızlık, tahammülsüzlük veya öfke gibi duygusal durumları yansıtan bir söylem olarak kabul edilir.

Bu argo ifade, genellikle karşınızdaki kişiye düşmanca veya küçümseyici bir şekilde seslenerek onu uzaklaşmaya çağırmak amacıyla kullanılır. "Siktir git" ifadesi, kullanan kişinin hoşnutsuzluğunu veya rahatsızlığını ifade ederken, karşısındaki kişiyi öfkelendirmek veya tahrik etmek gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu tür argo ifadeler, iletişimde saygılı ve olgun bir dil kullanmanın önemini vurgularken, duygusal tepkileri daha yapıcı bir şekilde ifade etmek ve iletişimi olumsuz bir dönüşüme sokmamak önemlidir.

Hakaret mi?


Siktir Git kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığı trafik ihlali nedeniyle kendisini uyaran görevli polis memurlarına "S.ktirin gidin ulan, siz kim oluyorsunuz, beni durduruyorsunuz. i.neler" diyerek hakaret ettiği sübuta erdiği halde, 5237 sayılı TCK'nın 125/3-a-4, 43. maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/19995 Karar: 2013/13319 Tarih: 02.05.2013

Karar #2

Sanığın …tarihli duruşmadaki "Ben kendisine s.ktir git başıma bela olma dedim" şeklindeki ikrarı karşısında, sanığın aşamalarda değişmeyen savunmasına göre atılı suçları işlediğine dair mahkumiyetine yetecek ölçüde kesin, somut delil elde edilememesi biçimindeki gerekçeyle sanığın üzerine atılı hakaret suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/13003 Karar: 2015/27577 Tarih: 21.04.2015

Karar #3

(Sanığın kendisine ait olan Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanının resmi bulunan ve üzerinde "Ben bir subay şehit oldu diye Menemen'i yaktım, sen bir koltuk için ülkeyi karıştırıp bir günde 30 şehit verdin, s.ktir git" yazısı bulunan ve bu şekilde hakaret içeren bir gönderiyi Cumhurbaşkanının resmi ile ilişkilendirerek paylaşması eylemine ilişkin yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/2485 Karar: 2017/5604 Tarih: 14.12.2017

Karar #4

Sanığın aralarında husumet bulunan katılana yönelik söylediği ve yargılama aşamalarında da ikrar ettiği "S.ktir git" şeklindeki sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7300 Karar: 2019/13045 Tarih: 25.09.2019

Karar #5

Sanığın katılana hakaret içerikli mesaj (S.ktir git amk) gönderdiğinin tespit edilmesi karşısında, katılanın kendisine cinsel içerikli mesajlar göndermesine kızdığı için hakaret içerikli mesaj gönderdiğini savunması ancak herhangi bir delille ispat edememesi ve cinsel taciz iddiasıyla ilgili soruşturma makamlarına müracaatta da bulunmaması değerlendirildiğinde, cezadan kurtulmak amaçlı iddialar ileri sürdüğü anlaşılmakla, katılandan kaynaklanan herhangi bir haksız eylem bulunmadığı halde, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında TCK'nın 129/1. maddesinin uygulanması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9777 Karar: 2020/5671 Tarih: 05.03.2020

Karar #6

Eylemin (S.ktirin gidin buradan, pılınızı pırtınızı toplayın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/34314 Karar: 2022/13457 Tarih: 30.05.2022

"Siktir Git" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.