Piç

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Piç"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Piç," argo ve küfür içeren bir ifadedir ve genellikle aile içi ilişkilere veya bir kişinin soyuna yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. Bu terim, bir kişinin anne veya babasının evlilik dışı ilişkisinden doğmuş olduğunu ifade eder. "Piç" terimi, toplum tarafından kabul görmeyen, ahlaki değerlere uygun olmayan veya toplumsal normlara aykırı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

Bu terimin kullanımı oldukça aşağılayıcı ve saygısızdır ve karşısındaki kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü bir dilin tercih edilmesi önemlidir. Bu tür küfür ve hakaret içeren ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Hakaret mi?


Piç kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen "Lan şu piç kimse kafanı bozmasın söyle", "Lan telefonuma cevap ver" ve "Aç lan telefonu" şu şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6981 Karar: 2018/2649 Tarih: 27.02.2018

Karar #2

(Sanığın mağdura "Orospu çocuğu, p.ç" demesine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin suçun sübut bulduğuna ve eksik incelemeye yönelik temyiz itirazının reddiyle hükümlerin (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 15. CD Esas: 2017/4411 Karar: 2019/2004 Tarih: 12.03.2019

Karar #3

Sanığın avukat olan katılanın kendisi hakkında "İstersem arabasını bağlarım" dediği iddiasıyla katılana hitaben "Aracı gelip almazsan şerefsizsin" dedikten sonra katılanın kendisine "Sen bana şerefsiz diyemezsin piç" diyerek hakaret ettiğine dair istikrarlı savunmaları göz önüne aldığımda, olayın çıkış nedeni ile gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre TCK'nin 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/4599 Karar: 2019/13977 Tarih: 08.10.2019

Karar #4

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlık; sanığın, yazıp besteleyerek internet sitesinde "Rap Müzik" tarzında seslendirdiği müzik parçasında, T.C. Başbakanı olarak görev yapmakta olan R.T.E.'ye yönelik olarak sarf ettiği sözlerin "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu" oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Sanık tarafından yazıldığında kuşku bulunmayan ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanan "Ses Çıkarma" isimli müzik parçasında geçen, "lan, kansız ahmak, piç ihtilalı, pis istikbali, alçak, lan asma" sözcükleriyle, kamu görevlisi olan katılana görevinden dolayı hakaret edildiğinin ve bu suretle 5237 sayılı TCK'nin 125/3-a maddesinde düzenlenmiş bulunan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Yargıtay CGK Esas: 2009/4-196-2009/248 Tarih: 27.10.2009

"Piç" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.