Senin Namazın Bile Kılınmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Namazın Bile Kılınmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin namazın bile kılınmaz" ifadesi argo bir dil kullanımını içeren ve kişiyi aşağılamak, küçümsemek veya değersizleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle alaycı veya hakaret içerir ve kişinin karakterini veya değerini düşük görmeyi amaçlar.

Hakaret mi?


Senin Namazın Bile Kılınmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (O kadar yalan söylüyorsun ki senin namazın bile kılınmaz) ve yükletilen suça yönelik katılan ... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17188 Karar: 2019/1558 Tarih: 17.01.2019

"Senin Namazın Bile Kılınmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.