İt

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İt"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İt" Türkçe'de bir hayvanı belirtmek veya işaret etmek için kullanılan bir kelime olarak kullanılır. Genellikle köpek anlamında kullanılan bu terim, insanların en yaygın evcil hayvanlarından birini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, "Bahçede bir it var" cümlesi, bahçede bir köpek olduğunu ifade eder.

Ancak, "it" kelimesi bazen küçümseyici veya aşağılayıcı bir şekilde de kullanılabilir. Bu durumda, "it" kelimesi insanları ya da insan gibi düşündüğümüz canlıları küçümsemek amacıyla kullanılır ve hoşgörüsüz bir ifade içerebilir. Bu tür kullanımlar, saygılı bir dil kullanımına ters düşebilir ve insanlar arasında olumsuz etkilere yol açabilir.

Hakaret mi?


İt kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sosyal medyada, Valiyi hedef alarak: Ulan it, Cumhuriyet kurulmasaydı vali değil MAL-i olurdun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11632 Karar: 2015/13540 Tarih: 15.12.2015

Karar #2

Sanık savunması, katılan ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamandan... İcra Müdürlüğünün gerçekleştirdiği gayrimenkul satış ihalesinde sanığın katılana önce satış yapılan yerin babasına ait olduğunu söylediği, daha sonra da "İhaleye girdin de ne oldu it herif, şerefsiz" diyerek hakaret ettiği anlaşılmakla, hakaret suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 5. CD Esas: 2014/1573 Karar: 2016/3149 Tarih: 29.03.2016

Karar #3

Müşteki... Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şüpheli hakkında meclis üyeliğinin düşürülmesi kararı verilmiş, şüpheli tarafından bu karara karşı açılan davada, ... İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu kararı sebep göstererek şüpheli, meclis toplantısına katılmıştır. Müşteki, toplantı esnasında bu hususta beyanda bulunmuş ve dosya kapsamına göre"...'in üyeliğinin düşürülmesi hukuka uygundur, itiraz sonuçlanana kadar meclise gelmemesi gerekirdi, ben de... İdare Mahkeme sinin kararını tanımıyorum saygı da duymuyorum" şeklinde sözler söylemiştir. Toplantı çıkışında yerel gazete muhabiri tarafından şüpheliye bu sözler sorulduğunda, şüpheli "Ben mahkemenin kararı ile burada oturuyorum, bağımsız üye olarak buradayım, davayı kazandıktan sonraki ilk meclisim, hiçbir şey söylemiyorum, it ürür kervan yürür" şeklinde demeç vermiş ve bu beyanat yerel gazetede haber olarak yayınlanmıştır. Şüphelinin alınan ifadesinde, soruşturmaya konu sözü söylediğini ancak atasözü olarak kullandığını, sözün hakaret olmadığını beyan etmiştir. Öncelikle belirtilmelidir ki haberde yer verilen ifadelerin rahatsız edici olduğu açık bir şekilde anlaşılmakla birlikte, paylaşımlarda yer alan ifadelerin Anayasa, AİHS ve AİHM içtihatlarında özel bir önem atfedilen ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir... Sonuç olarak, şüpheli tarafından kullanılan ifadeler somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Şüpheliye ait sözlerin yayınlanmasında ise toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunmaktadır. Soruşturmaya konu ifadeler söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından, takipsizlik kararı sonucu itibariyle yerinde olup, mercii tarafından verilen itirazın reddi karan da yerinde görüldüğünden, kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16989 Karar: 2016/18968 Tarih: 12.12.2016

Karar #4

(Sosyal medyada, Cumhurbaşkanını hedef alarak "Köşeye sıkışmış korkak bir it, dinlemez, o korku ile sahibini dahi ısırır, bak o Tayyip iti sizi de ısırmasın" içerikli yorum yazılması biçiminde gerçekleşen eyleme ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/319 Karar: 2017/3835 Tarih: 25.04.2017

Karar #5

Sanığın Facebook hesabından yapılan ... tarihli "Gönder gitsin, darbeye destek vermiyorum ama tayyiti sizin gibi baş tacı da etmiyorum" şeklindeki gönderinin bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer, ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarımı aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2020/7346 Karar: 2021/271 Tarih: 28.01.2021

Karar #6

(Sanığın trafik kontrolü yapan kolluk görevlilerine hitaben "Siz birer itsiniz, kölesiniz" şeklinde sözler sarf etmesi eylemine ilişkin) vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu ögelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/33578 Karar: 2022/15206 Tarih: 15.06.2022

"İt" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.