Haysiyetten Yoksun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haysiyetten Yoksun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Haysiyet, kişinin kendisine duyduğu saygı veya toplumun kişiye biçtiği değer anlamına gelir. Haysiyet, aynı zamanda bireye özgü değer, şeref, insanlık onuru olarak da tanımlanabilir. Haysiyet, kişinin karakterini, davranışlarını ve tutumlarını belirleyen bir özelliktir.

Haysiyetten yoksun, haysiyetli olmayan, haysiyetini kaybetmiş veya haysiyetine leke sürmüş kişi için kullanılan bir ifadedir. Haysiyetten yoksun, ahlaki değerlere, vicdana, dürüstlüğe ve namusa aykırı davranan, başkalarının haklarına saygısızlık eden veya kendi çıkarları için her şeyi yapabilen kişi anlamına gelir. Haysiyetten yoksun, aynı zamanda bir hakaret olarak da kullanılabilir. Örneğin, “haysiyetten yoksun bir adam”, “haysiyetten yoksun bir hayat” gibi ifadelerde haysiyetten yoksun, kişinin değersiz, onursuz veya rezil olduğunu belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Haysiyetten Yoksun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Avukat tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, ilgili Cumhuriyet savcıları ve Emniyet Müdürü hedef alınarak:... tarihinde... Emniyet Müdürlüğü ve... Cumhuriyet Savcılığınca saldırılar hakkında işlem yapılmaması ihmal ve görevi savsaklamak ile açıklanabilecek bir durum değildir, bu durum şeref, namus, haysiyetten yoksun, ahlaksız, alçak kamu görevlilerince bilerek ve isteyerek devletin mahkemesini görev yapamayacak şekilde zaafa uğratan kasıtlı davranış örneğidir) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3598 Karar: 2019/7959 Tarih: 30.04.2019

"Haysiyetten Yoksun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.