Manyak Karı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Manyak Karı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Manyak Karı" ifadesi, Türkçe'de argo ve kaba bir dille kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kadınları aşağılayıcı veya küçümseyici bir şekilde nitelendirmek için kullanılır ve genellikle olumsuz bir anlam taşır. Terimin içerdiği dil ve anlam, cinsiyet eşitliği ve saygılı iletişim açısından düşündürücüdür.

Bu tür ifadeler, insanlar arasındaki iletişimde saygı ve hoşgörü ilkesine aykırıdır ve cinsiyet eşitliğine zarar verebilir. Toplumda daha saygılı ve olumlu bir dil kullanarak iletişim kurmak, insanların birbirine karşı duyarlı ve anlayışlı olmalarını sağlar. "Manyak Karı" gibi ifadeler, cinsiyetler arasındaki dengeyi zedeler ve insanların birbirine saygılı davranması gereken bir ortamı bozar.

Hakaret mi?


Manyak Karı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Komşuya hitaben: Sen ne diyorsun manyak kan) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, güvenlik tedbirinin kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, katılan... vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (yaş küçüklüğü sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/11681 Karar: 2018/11886 Tarih: 26.09.2018

"Manyak Karı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.