Köle

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Köle"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Köle" terimi, bir kişinin sahibine tamamen bağımlı olarak çalışan veya hizmet eden, genellikle aynı zamanda mülkiyet olarak kabul edilen bir durumu ifade eder. Tarihsel olarak, kölelik bir kişinin özgürlüğünü kaybettiği ve sahibinin emirlerine boyun eğdiği bir durumdu. Kölelik, insana ve insan haklarına aykırı bir uygulama olarak kabul edilir ve toplumun gelişimi için olumsuz etkilere sahip olabilir. Modern dünyada kölelik yasaklanmış olsa da, maalesef bazı bölgelerde ve durumlarda hala varlığını sürdüren insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma gibi kölelik benzeri uygulamalar gözlemlenebilmektedir.

"Köle" terimi ayrıca mecaz anlamda da kullanılır. Bir kişinin, bir duruma veya birinin etkisine o kadar bağımlı hale gelmesi durumunda da "köle" tabiri kullanılabilir. Bu durumda, bir kişinin özgürlüğünü kaybetmeden de olsa başkalarının baskısı veya etkisi altında kaldığını ifade eder. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, terimin tarihsel ve mecaz anlamını anlamak ve insan haklarına saygıyı korumak amacıyla kullanmaktır.

Hakaret mi?


Köle kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın trafik kontrolü yapan kolluk görevlilerine hitaben "Siz birer itsiniz, kölesiniz" şeklinde sözler sarf etmesi eylemine ilişkin) vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, sanığa yüklenilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu ögelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/33578 Karar: 2022/15206 Tarih: 15.06.2022

"Köle" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.