Başına Buyruk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başına Buyruk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başına buyruk" deyimi, bir kişinin kurallara uymayan, başkalarının fikirlerine veya otoritesine uymayan, kendi başına hareket eden ve özgür düşünen biri olduğunu ifade eder. Bu ifade, kişinin kendi başının çaresine bakabilen, bağımsız bir şekilde kararlar alabilen ve kendine güvenen biri olduğunu vurgular. Ancak, "başına buyruk" deyimi aynı zamanda kişinin disiplinsiz, kontrolsüz veya sorumsuz biri olduğu anlamında da kullanılabilir. Bu durumda, deyim, olumsuz bir anlam taşır ve kişinin kurallara veya otoriteye saygısızlık ettiğini veya herhangi bir sorumluluk almadığını ima eder.

Hakaret mi?


Başına buyruk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın duruşma çıkışı kâtip ve mahkemeye yönelik "Sen bana buyruk hareket ediyorsan, sen ağır cezalık bir adamsın, hatta senin idam olman lazım, sen benim düşmanlarımla anlaşıyorsun" şeklindeki sözlerinin şikâyetçilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaketsiz ve kaba siz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/7482 Karar: 2014/35339 Tarih: 08.12.2014

Karar #2

Sanık tarafından şikâyet dilekçelerinde kullanılan ifadeler (Hâkimin yanlış kararı ve suçu sabit görülmüş, bu davada ihmalkârlık vardır, Hakim... ehliyet, liyakat ve hatta meslek kurallarının dışına çıkarak beni mağdur etmiştir, hakimlerin takdir hakkı başına buyruk olmamalıdır, bunun ad sorumsuzluk ve gerçek mağduru çok zor durumda bırakmaktır) şikâyet hakkı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurla- n da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu nedenlerle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9872 Karar: 2015/14094 Tarih: 23.12.2015

"Başına Buyruk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.