Basiretsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Basiretsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Basiretsiz" kelimesi, bir kişinin düşünmeden, plansız veya yanlış kararlar verdiği ve sonuç olarak işlerin kötüye gitmesine neden olduğu anlamına gelir. "Basiret" kelimesi ise, bir kişinin ileri görüşlülük, öngörü veya bilgelik ile hareket etmesi anlamına gelir. "Basiretsiz" kelimesi, bir kişinin bu niteliklere sahip olmadığını ve sonuç olarak hatalar yaptığını veya yanlış kararlar verdiğini belirtir. Bu kelime, aynı zamanda bir kişinin beceriksiz, yeteneksiz veya deneyimsiz olduğu anlamlarında da kullanılabilir.

"Basiretsiz" kelimesi cinsel anlamda kullanıldığında oldukça ağır ve uygunsuz bir ifadedir. Bu kullanım şekli, bir kişinin cinsel davranışlarında ahlaki bir çöküntü veya sorun yaşadığını ima eder. Bu ifade, kişinin düşüncesizce veya sorumsuzca cinsel davranışlar sergilediğini veya cinsel saldırı veya istismar eylemlerinde bulunduğunu ifade eder. Bu kullanım şekli kesinlikle uygun değildir ve başkalarına zarar verebileceği için kabul edilemez.

Hakaret mi?


Basiretsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Yargılamaya konu somut olayda, evlerine hırsız giren sanığın sorunlarıyla ilgilenmeyen kooperatif yöneticisi olan katılana internet sitesi üzerinden söylediği "Laubali, lakayt, sorumsuz ve basiretsiz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarımı oluşmadığı gözetilerek, CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay CD Esas: 2013/966 Karar: 2014/22312 Tarih: 18.06.2014
Karar #2
Sanık tarafından dilekçede kullanılan ifadeler (Hâkimi hedef alarak: Basiretsiz) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yarga niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine, hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5906 Karar: 2015/9205 Tarih: 27.10.2015

"Basiretsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.