Sapık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sapık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sapık" terimi, genellikle cinsel içerikli düşünceler, davranışlar veya eğilimler açısından toplumsal normlardan sapmış veya kabul edilemez bir şekilde davranan kişiyi ifade etmek için kullanılan bir argo terimdir. Bu terim, kişinin toplumsal cinsel normlara aykırı veya rahatsız edici şekillerde davrandığını veya düşündüğünü ifade eder.

"Sapık" kelimesi, olumsuz bir anlam taşır ve kişinin cinsel olarak düşüncelerinin veya eğilimlerinin toplum tarafından kabul edilmeyen veya rahatsız edici olduğunu vurgular. Ancak, bu terim insanları aşağılamak veya küçümsemek için kullanıldığında hoşgörüsüz ve saygısız bir dil içerdiğinden, kullanımına dikkat edilmelidir. Cinsel yönelimler veya tercihler hakkında konuşurken insanların saygı görmesi ve hoşgörülü bir dil kullanılması önemlidir.

Hakaret mi?


Sapık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cep telefonu mesajlarında yer alan "Sapık, bilgisiz, zorba, hasta" gibi sözcüklerin katılanın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı gözetilmeden, anılan kelimelerin katılanın kişisel haklarına saldırı olarak kabul edilmesinin zor olduğu ve eleştiri niteliğinde bulunduğu yolundaki yerinde olmayan gerekçeyle hüküm kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/11480 Karar: 2010/3928 Tarih: 10.03.2010

Karar #2

Sanığın alışveriş yaptığı markette kendisine cinsel tacizde bulunan katılana "Ey millet bakın, böyle sapık insanlar var, bunların cezalandırılması gerekir" sözleriyle hakaret etmesi eyleminde, sanığın suç kastı olmadığı ve atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden, suçun haksız fiile tepki olarak işlendiğinden bahisle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/1095 Karar: 2014/13343 Tarih: 24.04.2014

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanıklardan ...in... isimli sitenin sorumlu müdürü, diğer sanık...'in ise haber müdürü olduğu, bahse konu sitede yayınladıkları "Sapık Doktor Paniği" başlıklı haber ile mesleği doktor olan katılana karşı "Sapık doktor" şeklinde söylenen sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığına yönelik olgu isnadı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27516 Karar: 2017/408 Tarih: 12.01.2017

Karar #4

Cumhurbaşkanlığına sunulan dilekçede, Cumhurbaşkanı hedef alınarak "Sadist, sapık, münafık, zındık şeytan" şeklinde ifadeler kullanılması eylemine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar ye- rinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarını reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/7238 Karar: 2017/3356 Tarih: 21.03.2017
Karar #5

Sanığın yazdığı suça konu... başlıklı kitabın içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın kullandığı ifade biçiminin (Kur'an- Kerim'i tahrif eden sapık ve nadan eşhas) ülkemizin gündeminde ön sıralarda yer alması nedeniyle toplum tarafından tanınan katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve rahatsız edici söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığa gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/8705 Karar: 2017/15219 Tarih: 25.12.2017

"Sapık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.