Feriştahını Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Feriştahını Sikerim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Feriştahını Sikerim (Sinkaf Edeceğim) Türkçe argo bir ifadedir ve oldukça küfürlü bir şekilde kullanılan bir deyimdir. "Feriştah" kelimesi, Farsça kökenli bir kelime olup "perişanlık" veya "sıkıntı" anlamına gelir. Türkçede genellikle zor durumda olma, sıkıntı çekme, dertlenme gibi durumları ifade etmek için kullanılır. "Feriştah" kelimesi eski Türk edebiyatında ve halk kültüründe sıkça rastlanan bir terimdir. Kişi bu ifadeyle sıkıntını sinkaf edeyim demek istemektedir.

Hakaret mi?


Feriştahını Sikerim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Kapalı alanda sigara içilmemesi için uyarı yapan özel güvenlik görevlisine hitaben: Feriştahını s.kerim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15567 Karar: 2022/13861 Tarih: 01.06.2022

"Feriştahını Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.