Domuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Domuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Domuz," genellikle eti için yetiştirilen ve tüketilen, dört ayaklı, kısa tüylü bir hayvan türünü ifade eder. Domuzlar, tarım alanında et ve diğer ürünler elde etmek için yetiştirilen yaygın bir evcil hayvandır. Etleri, jambon, sosis, pastırma gibi birçok farklı yiyecek üretiminde kullanılır. Ayrıca, domuzların tüyleri kıl kökenli kozmetik ürünlerinde ve fırçalarda kullanılabilir.

Dilimizde "domuz" kelimesi sadece hayvanı tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda bazen ahlaki değerlendirmelerde kullanılır. Özellikle aşağılayıcı bir ifade olarak kullanıldığında, "domuz" kelimesi kişiyi pis, davranış olarak hoşgörüsüz veya ahlaki açıdan eksik olmakla suçlamak amacıyla kullanılabilir. Ancak, bu tür ifadeler kullanılırken saygılı bir dilin ve hoşgörülü bir yaklaşımın korunması önemlidir.

Hakaret mi?


Domuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın soruşturma aşamasında katılana yönelik "Domuz" kelimesi kullandığını, kovuşturma evresinde ise hakaret içeren bir cümle kullanmadığını beyan etmesi karşısında, sanığın anlatımları arasında bulunan çelişki giderilmeden, eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/22277 Karar: 2013/33371 Tarih: 23.12.2013

Karar #2

Eylemin (Polislere hitaben: Siktirin gidin lan şerefsizler, size kimlik vermiyorum, siz kimsiniz, domuz herifler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/4150 Karar: 2019/8560 Tarih: 08.05.2019

Karar #3

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. İnceleme konusu somut olayda, sanığın müştekiye karşı kullandığı kabul edilen hakaret sözünün (Adliye koridorunda aralarında ceza davası görülen diğer kişiye hitaben: Domuz) söylendiği yer, zaman ve söyleniş şekli de dikkate alındığında, nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3315 Karar: 2019/15069 Tarih: 22.10.2019

"Domuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.