Hain

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hain"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hainlik, güvenin sarsılmasına neden olur ve ilişkilerin zarar görmesine yol açar. Bir hain, sinsi ve planlı hareket ederek başkalarının güvenini kötüye kullanır. Hainlik, genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve insanları şaşırtır. Bu nedenle, hainlikle karşılaşmak her zaman bir patlama etkisi yaratır.

Hainliğin etkileri derin olabilir ve insanları uzun süre etkileyebilir. Bir hainin ortaya çıkması, güvenin kaybolmasına ve ilişkilerin kopmasına neden olabilir. Bu nedenle, hainlikle mücadele etmek ve insanları hainlik konusunda bilinçlendirmek önemlidir. Hainlik, toplumun güvenini sarsar ve insanların birbirlerine olan inancını zedeler. Bu nedenle, hainlikle mücadele etmek ve hainleri ortaya çıkarmak önemlidir. Toplumda dürüstlüğü ve sadakati teşvik etmek, hainlikle mücadelede önemli bir adımdır. Hainlerin planlarını boşa çıkarmak için dikkatli olmak ve güvenilirlik konusunda şüpheci olmak gerekmektedir.

Hakaret mi?


Hain kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan katılan ... hakkında, suç tarihinde  Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan ...'e ve birer suretini Cumhuriyet Başsavcılığıyla TBMM'ye gönderdiği mektup içeriğinde yer alan "Böylesi bir adamla pozitif olunamaz, bir haine nasıl pozitif olabilirim" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/21 494 Karar: 2014/24446 Tarih: 10.07.2014

Karar #2

Eylemin (Hainin erkeği olur da bayanı olmaz mı, örneğin ... ve... yılında doçent olarak başladığı bilirkişiyle yaptığı hainliklerle servet sahibi olmuştur) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9689 Karar: 2015/10559 Tarih: 09.11.2015

Karar #3

... Birliği'nin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yaptığı gösteri yürüyüşü sırasında... il temsilcisi olan sanığın orta refüj üzerine çıkarak megafonla katılımcılara hitaben "Değerli dostlar, malumunuz bundan iki üç ay öncesinde Tayyip Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışına geleceğini söylemişti, bizi şaşırtmadı gelemedi, neden şaşırmadık, çünkü hainler korkak olur" dediği olayda, sanığın katılana hitaben söylediği "Hain" kelimesinin anlamı, söylenme amacı, katılanın konumu ve görevi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın hiçbir veriye dayanmayan ve bizzat katılanın kişiliğine yönelik olan bu sözünün eleştiri boyutunu aştığı ve sövmek suretiyle muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/18-342 Karar: 2018/378 Tarih: 27.09.2018

Karar #4

Kullanılan ifadelerin (Facebook hesabından Cumhurbaşkanına hitaben: Askeri, halkı, polisi karşı karşıya getiriyorsun ya, her ne oyunun varsa üstünde patlasın, şerefsizin evladı, kansız hain, bölmeye doyamadı ülkeyi) düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı ve somut olayda Cumhurbaşkanına hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, mahkemece sanığın suç kastının bulunmadığı gerekçe gösterilerek hakkında beraat hükmü kurulmasında isabet görülmediğinden...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/3029 Karar: 2018/4514 Tarih: 05.11.2018

Karar #5

Olay günü sanığın kendisine karşı yapılan eylemler nedeniyle duyduğu öfke ile söylediği kabul edilen "Beni ilgilendirmez, devam edeceksin, ne olursan ol çekeceksin aracı, bu da konsolos aracı, hepiniz hainsiniz lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/766 Karar: 2019/6111 Tarih: 28.03.2019

Karar #6

Somut olayda, şüphelinin müştekiye hitaben "Ey R... ya sen nasıl bir adamsın, hainliğini biliyoruz ama meslek haini olduğunu bilmiyorduk, hadi ispatla" şeklinde kaba hitap tarzı ve eleştiri niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, şüpheli hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve bu karara yapılan itiraz neticesinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen itirazın reddi kararında isabetsizlik bulunmadığından, kanun yararına bozma talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6716 Karar: 2019/11711 Tarih: 09.09.2019

Karar #7

Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanına atfen "... haininin yap anlaşmalar...lilere ithaf olunur" başlığa altında yazılar yazan ve bunu site kullanıcıları ile paylaşan sanığın somut olayın koşullarında kullanmış olduğu ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkumiyetinin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelip gelmediği ve gerçekleşmesi amaçlanan meşru amaçla orantılı olup olmadığının değerlendirilmesi açısından, siyasetçilerin, kamuoyunca tanınan kişilerin ve kamusal yetki kullanan görevlilerin gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak durumunda oldukları ve bunlara yönelik eleştirinin sınırlarının çok daha geniş olduğu her zaman vurgulamıştır. Bu bakımdan olayın gerçekleşme koşullan ile birlikte sanığın amacı da gözetildiğinde, sanığın yapıldığı iddia olunan anlaşmalardan hareketle Cumhurbaşkanının şahsına değil eylemlerine ilişkin eleştiride bulunduğu, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2017/16-1152 Karar: 2022/28 Tarih: 18.01.2022

Karar #8

... tarihli... Haber Gazetesi'nde yayınlanan demecinde kanlana yönelik "Demirel haindir" şeklindeki küçük düşürücü ve onur kını değer yargılan içeren sözlerle hakaret suçunu işlediği anlaşılan sanık hakkında yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25914 Karar: 2013/4436 Tarih: 05.03.2013

"Hain" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.