Çifte Standart

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çifte Standart"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çifte Standart" mecazi anlamda, aynı durum veya konuda farklı kişilere veya gruplara farklı ölçülerin uygulandığı, adalet veya değerlendirme konusunda ikiyüzlü bir yaklaşımı ifade eder. Bu terim, ahlaki, etik veya mantıklı bir tutarlılık eksikliğini vurgular. Örneğin, aynı hatayı iki farklı kişi yapmışsa ve bunlardan birine hoşgörülü davranılıp diğerine sert ceza veriliyorsa, bu durum "çifte standart" olarak adlandırılabilir. Bu ifade, eşitlik ve adil muamele ilkesine uymayan durumları eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır.

"Çifte Standart," toplumsal veya siyasi bağlamlarda kullanıldığında, aynı durum veya olayın farklı kişilere veya gruplara farklı şekillerde değerlendirilmesini veya yaklaşımların değişmesini eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Çifte Standart

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanık tarafından -mahkemeye sunulan- dilekçede kullanılan ifadeler (Sn. Savcı olayı kişiselleştirerek, davadan çekilmesi gere- kirken... Tarihli duruşmada aniden mahkemece kabul edilmiş taleplerimi yok sayarak taraflı ve şahsıma karşı olan anlaşılmaz kin ve nefret duyguları içinde, akla mantığa sığmayan insanlık dışı bir mütalaa vermiştir, ne yazıktır ki tarihli duruşmada geçici başkan ve heyet de savcıya uyarak benim ipimi çekmek istemişlerdir, tarihli duruşmada ise ben Atatürk şanlı Türk ordusu, laik Cumhuriyet deyince üye hâkim... ile ayağa kalkarak el kol hareketleri ile bana bağın çağırmışlar, mahkeme heyetine hakaret ediyor demişlerdir. Atatürk Türk ordusu ve laik Cumhuriyet demek ne zamandır mahkemelerce hakaret olarak sayılıyor, takdirinize sunuyorum, aynı heyetin katılanların tüm acılarına kalpten katılmama rağmen ajitasyon yaparak dini motifler kullanmalarına ve katılanların bazı cemaat liderlerini methetmelerine sessiz kalmaları çifte standarttır ve düşündürücüdür, bende derin yaralar açmıştır) TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6688 Karar: 2015/12035 Tarih: 26.11.2015

"Çifte Standart" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.