Ulan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ulan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ulan" argo bir ifadedir ve genellikle samimi veya samimiyetten uzak bir üslupla bir kişinin dikkatini çekmek veya bir duyguyu daha fazla vurgulamak amacıyla kullanılır. Bu terim, genellikle sert veya doğrudan bir tonla konuşurken veya yazarken kullanılır ve kişinin duygusal tepkisini veya ifadesini daha güçlü bir şekilde iletmek istediği durumları ifade eder.

"Ulan" ifadesi, samimi arkadaşlar arasında kullanıldığında daha az resmi bir üslup oluşturabilirken, daha resmi veya saygılı bir ortamda kullanıldığında saygısızlık veya küfür olarak algılanabilir. Terim, dilin kullanımına ve iletişim tarzına göre değişebilir ve bazı durumlarda aşırıya kaçmamak önemlidir. "Ulan" ifadesi, iletişimde tonlama ve niyetin önemini vurgularken, aynı zamanda insanların kendilerini ifade ederken dilin gücünden farkında olmaları gerektiğini anlatır.

Hakaret mi?


Ulan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanan olay esnasında şikâyetçi kamu görevlilerine hitaben sarf ettiği "Sicillerinizi verin ulan, benim dayım emniyet müdürü biçimindeki sözlerin 5237 sayılı TCK'nın 265. maddesinde cebir veya tehdit suretiyle işlenebileceği belirtilen görevi yaptırmamak için direnme suçundan unsurları itibariyle tamamen farklı ve muhatabımı küçük düşürme kastıyla işlenmiş hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, "eylemin bir bütün olarak görevi yaptırmamak için direnme suçu kapsamında kaldığı, aynı bir suç oluşturmadığı" biçimindeki yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 5. CD Esas: 2012/12716 Karar: 2013/8579 Tarih: 12:09.2013

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği "Ulan doktor, bana acil olarak damardan... yap" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40718 Karar: 2017/12160 Tarih: 01.11.2017

Karar #3

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadına veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda, dosya içerisindeki mesaj tespit tutanağı içeriklerine göre sanığın katılana gönderdiği mesajlarda katılana hitaben söylediği kabul edilen "Ulan" sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla sanığın sadece... tarihinde saat... sularında katılana gönderdiği "Yalancı pezevenk" şeklindeki mesajının hakaret suçunu unsurları itibari ile oluşturduğu gözetilmeden, koşullan oluşmadığı halde sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükme TCK'nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/28 Karar: 2019/16817 Tarih: 28.11.2019

Karar #4

Olay günü sanığın müşteki O...'e söylediği kabul edilen sözün (Memura hitaben: Sen kimsin ulan) muhatabın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15710 Karar: 2021/19373 Tarih: 15.06.2021

"Ulan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.