Pezevenk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pezevenk"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pezevenk," genel olarak argo ve küfürlü bir ifade olarak kullanılan bir terimdir ve dilimize Arapça kökenli "bezzâz" kelimesinden geçmiştir. Bu terim, toplumda kabul görmeyen ve ahlaki değerlere aykırı bir meslek grubunu ifade eder. Pezevenk, genellikle cinsel ilişki pazarlamak veya fuhuş yapmak gibi faaliyetlerde bulunan kişilere yöneltilen bir hakaret veya küfürdür. Aynı zamanda, bu terim bazen bir kişiyi ahlaki değerlere uygun olmayan davranışlar sergilediği veya manipülatif bir şekilde başkalarını kandırdığı gerekçesiyle aşağılamak için kullanılabilir.

"Pezevenk" terimi, toplumsal olarak kabul edilemez ve saygısız bir ifade olarak görülür. Bu tür küfürlü ifadeler, insanların birbirlerine karşı saygılı ve adil bir dil kullanmalarının önemini vurgular. Terbiye ve hoşgörü ilkelerine uygun olarak iletişim kurmak, sağlıklı ilişkiler kurma ve toplumsal uyumun korunması açısından önemlidir.

Hakaret mi?


Pezevenk kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana "Bu yolu buradan geçireceğim, gerekirse senin üzerinden geçiririm" dediği, yanındaki kepçeyi kullanan şahsa dönerek oradaki taşları ve toprağı gösterip "Dök bu pezevengin üstüne, gebersin gitsin, göm buraya, zaten gıcığım buna" diyerek tehdit ve hakaret ettiği, sonrasında sanığın katılanın üzerine yürüyerek yumrukla vurduğu, bunun sonucunda katılanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı somut olayda, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 15. CD Esas: 2014/11403 Karar: 2015/24105 Tarih: 22.04.2015

Karar #2

Eylemin (Cezai işlem uygulayan zabıta memuruna hitaben: Sizin elinizden çektiğimiz ne pezevenkler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8469 Karar: 2016/1993 Tarih: 04.02.2016

Karar #3

Hakaret filinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerlerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda, dosya içerisindeki mesaj tespit tutanağı içeriklerine göre sanığın katılana gönderdiği mesajlarda katılana hitaben söylediği kabul edilen "ulan" sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla sanığın sadece... tarihinde saat sularında katılana gönderdiği "Yalancı pezevenk" şeklindeki mesajının hakaret suçunu unsurları itibari ile oluşturduğu gözetilmeden, koşulları oluşmadığı halde sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükme TCK'nin 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/28 Karar: 2019/16817 Tarih: 28.11.2019

Karar #4

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin (Pezevenk, puşt) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/25752 Karar: 2020/626 Tarih: 13.01.2020

Karar #5

Şikayetçi ... vekilinin ... Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak müvekkilinin 2001 yalanda ekonomideki kötü gidişatı protesto etmek amacıyla dönemin Başbakana yazar kasa fırlattığının, bu eylemiyle bağlantılı olarak Facebook üzerinden ... adIı profil hesabından hakaret paylaşımında (Ecevit döneminde yüzde 15 zamma yazar kasa fırlatan pezevenk neredesin?) bulunulduğunu belirtip şikâyetçi olduğu, şüpheli hakkında ilgili hesaptan ulaşa bildiği bazı bilgileri de dilekçesine eklediği, savcılıkça emniyet birimine yazılan müzekkereye verilen cevapta ilgili sosyal paylaşım sitesinin yer sağlayıcısının IP numarası hakkında bilgi paylaşımında bulunmadığını, şüphelinin Facebook profili incelemesinde ise "İstanbul'da yaşar" bilgisi dışında kimlik bilgilerinin tespitine yarar bilgiye ulaşılamadığının belirtildiği,...Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu hususlar gerekçe gösterilerek şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de soruşturma dosyası kapsamında yeterli ve etkili soruşturma işlemi yapılmadan bu kararın verildiği anlaşılmış, CMK'nın 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak şikâyet dilekçesinde şüpheli hakkında belirtilen bilgiler de göz önüne alınarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/3656 Karar: 2022/11735 Tarih: 09.05.2022

Karar #6

Eylemin (Polislere hitaben: Hırsız pezevenkler, beline silah takan kendisini polis sanıyor, beni buradan kimse alamaz, siz gidip esrar satanı, dağdaki terörü yakalayın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18045 Karar: 2022/19405 Tarih: 11.10.2022

Karar #7

İncelenen dosyada, şüphelinin twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden halı deseni fotoğrafı paylaşarak "M...... halı kullanmayın şerefsiz, hayasız, pezevenk bunlar" ve M....... halılarını kullanmayın" şeklinde mesajlar paylaştığı, TCK'nın 125. maddesine göre hakaret suçunda şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte sözlerin gerçek kişilere yöneltildiğinde hakaret suçunu oluşturabileceği..

Yargıtay 18.CD. Esas:2016/15420 Karar: 2016/16806 Tarih: 31/10/2016

"Pezevenk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.