Metres

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Metres"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Metres" genellikle evli bir erkeğin, yasal eşi dışında cinsel ilişkisi olduğu veya ikinci bir ilişki sürdürdüğü kadını tanımlayan bir terimdir. Metres, erkeğin dışarıdaki ilişkisi anlamına gelir ve genellikle gizli veya yasa dışı bir ilişkiyi ifade eder. Bu terim, sosyal ve kültürel bağlamda farklı anlamlar taşıyabilir ve toplumlara göre değişiklik gösterebilir.

Metres terimi, ahlaki veya etik sorunlara, evlilik dışı ilişkilere ve toplumsal normlara bağlı olarak farklı değerlendirmeleri tetikleyebilir. Kimi toplumlarda bu tür ilişkiler hoşgörülmez ve eleştirilirken, diğer toplumlarda daha kabul edilebilir bir durum olabilir. Metres terimi, genellikle duygusal ve cinsel bağlamda anlamlara gelirken, bazı durumlarda finansal veya sosyal avantajlar elde etmek amacıyla da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Metres kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (SMS yoluyla, eski eşe hitaben: Türü ...in metresi, anca gidersin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... ve o yer Cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasın esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41698 Karar: 2017/12649 Tarih: 08.11.2017

"Metres" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.