Rüşvet Alıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rüşvet Alıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rüşvet alıyorsun" ifadesi, genellikle bir kişinin yolsuz veya etik dışı bir şekilde başkalarından rüşvet aldığına veya kişisel çıkar sağladığına dair suçlamada bulunmak veya bir kişinin ahlaki itibarını sorgulamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin dürüstlüğünü veya adil davranışlarını sorgulama amacı taşırken, aynı zamanda kişinin itibarını zedelemeyi veya kötülemeyi hedefleyebilir.

Dil kullanımında dikkatli olmak ve kişilerin itibarını korumak önemlidir. "Rüşvet alıyorsun" ifadesi, ciddi bir suçlama veya ahlaki sorgulama içerebilir ve kişiler arasında olumsuz bir etki yaratabilir. Bu tür ifadelerin kullanımı, gerçek bir kanıt veya temel olmadan başkalarını suçlamaktan kaçınmayı gerektirir. Toplumsal iletişimde dürüstlük, saygı ve adil davranış ilkesini gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Rüşvet Alıyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığı haciz işlemi esnasında icra memuru olan katılana hitaben "Paramı çaldın, rüşvet aldın, şikayetçi olacağım" şeklinde sözler söylediğinin anlaşılması karşısında, eylemin TCK'nin 125/3-a maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek görevi yaptırmamak için direnme suçundan hüküm kurulması kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1021 Karar: 2019/3604 Tarih: 20.02.2019

Karar #2

Eylemin (Özel idare müdürüne hitaben: Sen birilerinden rüşvet alıyorsun ki bu yolları yapıyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10403 Karar: 2018/7301 Tarih: 14.05.2018

Karar #3

Eylemin (Avukat tarafından, İcra Müdürü hedef alınarak: İcra müdürü adreste işlem yapmak için rüşvet almıştır, rüşvet almamış olsa bu işlemleri yapamazdı )doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38732 Karar: 2016/20032 Tarih: 28.12.2016

"Rüşvet Alıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.