Ukala

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ukala"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ukala" genellikle aşırı özgüvenli, bilgiçlik taslayan veya kendini başkalarından üstün gösteren bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, kişinin gereksiz yere bilgi veya görüşlerini dayatma, başkalarının düşüncelerine saygısızlık etme veya aşırı bir özgüven sergileme eğilimini ifade eder. "Ukala" terimi, kişinin kendini çok fazla bilgili veya yetenekliymiş gibi gösterme çabası içinde olduğu durumları eleştirmek veya tanımlamak amacıyla kullanılır.

Bu deyim, olumsuz bir çağrışım taşırken, aynı zamanda insanların mütevazı ve alçakgönüllü bir tutumla davranmalarının, başkalarının düşüncelerine ve deneyimlerine saygı göstermelerinin önemini vurgular. "Ukala" ifadesi, insanların kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurmalarının gerekliliğini anlatırken, aşırı özgüven ve bilgiçlikle iletişimin olumsuz etkilerine de dikkat çeker. Terim, kişiler arası ilişkilerde hoşgörü ve açık iletişim değerlerini vurgulayarak, insanların kendilerini başkalarından üstün gösterme ihtiyacına karşı dikkatli olmalarını teşvik eder.

Hakaret mi?


Ukala kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Bana ukalalık yapmayın, doğuda ölen polisler boşuna ölmüyor, ukala ukala, artist artist konuştuğunuz için sizleri öldürüyorlar" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41993 Karar: 2017/10919 Tarih: 16.10.2017

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan ...'e yönelttiği "Ukala" şeklindeki ifadenin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7490 Karar: 2019/14233 Tarih: 10.10.2019

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın karakol bahçesinde jandarma görevlisine karakol komutanı ile görüşmek istediğini belirtmesi ve olumsuz yanıt alması üzerine "Sen ne ukala adamsın" biçimindeki sözlerinin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/22906 Karar: 2015/2218 Tarih: 27.01.2015

Karar #4

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Sen bana ukala ukala selam söylersen) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup, hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, hakaret suçundan sanığın beraatı yerine, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18063 Karar: 2022/17766 Tarih: 22.09.2022

Karar #5

Somut olayda sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Keşif esnasında çıkan tartışma kapsamında hâkime hitaben: Ukala, hakimsen hakimliğini bil, sen kimsin) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/23498 Karar: 2022/22527 Tarih: 14.11.2022

Karar #6

Dosya içinde yer alan bilgi ve belgeler ile tüm tanık anlatımlarının kendi içlerinde ve birbirleriyle vicdanî kanaatle serbestçe takdir edilmesi sonucunda, F. 1. İcra Ceza Mahkemesinin Hakim A.K. tarafından yürütülen 2007/4354 esas sayılı dosyasında sanık olarak yargılanan ve hakkındaki davanın düşmesine karar verilen, taraflarla bir yakınlığı ya da husumeti bulunmayan tanık A.Z.'nin, hem katılan hem de sanık aleyhine ortaya çıkan ve diğer tanıkların beyanlarına göre nesnel bulunan anlatımına üstünlük tanınması dosya kapsamına uygun olacaktır. Sanığa suç atması için kabul edilebilir bir neden bulunmayan adı geçen tanığın, sanığın duruşma salonundan çıkarken katılana hitaben "terbiyesiz, ukala kadın" şeklinde sözler söylediğini belirtmesi karşısında, sanığın üzerine atılı eylemin sabit olduğu ve onur, şeref ve saygınlığı rencide eder nitelikte gerçekleşen bu eylemin 5237 sayılı TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2012/2. MD-419 Karar: 2012/247 Tarih: 26.06.2012

"Ukala" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.