Firavun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Firavun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Firavun," Mısır tarihinde önemli bir rol oynamış olan antik Mısır hükümdarlarına verilen unvandır. Bu terim aynı zamanda "Firavun gibi olmak" şeklinde kullanıldığında, kişiyi aşırı güçlü, kibirli veya hükmetmeye çalışan bir şekilde davranan biri olarak nitelendirmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Firavun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hâkim olan müştekiye gönderdiği mektupta yer alan "Siz zalimsiniz. Yeryüzü kurulduğundan bu yana çok Firavunlar, Nemrutlar gördü. Mahkeme salonunda yüzünüze haykırdığım, söylediğim her şeyi tekrar ediyorum ve arkasındayım, bu mektup sizin elinizde delildir. Siz zalimsiniz” şeklindeki, hakkında verilen cezanın fazla olduğuna yönelik, uğradığım düşündüğü haksızlığı dile getirme amaçlı yazılan ifadelerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5505 Karar: 2015/9395 Tarih: 27.10.2015

Karar #2

(... Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak kalmakta olan şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hitaben yazmış olduğu mektubunda "Her Nemrut'un bir İbrahim’i, her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Ne yazık ki senin ne İbrahim’in ne de Musa'n var. Senden hesap soracak, dur diyecek, üzerimizdeki bu zulmünü kaldıracak ne kimse ne de tek merci var. Öylece Nemrutluğunla, Firavunluğunla, zulmünle bir başınasın. Ne yapacağız seninle böyle, sana yazmaya iten neden bunlar değildi, permatiklerdi. O permatikleri münasip bir tarafına koy" şeklinde cümleler yer almasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/2716 Karar: 2017/3869 Tarih: 25.04.2017

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın... isimli yerel gazetede yayımlanan suç tarihli yazısında katılana (Zabıta Daire Başkanı) yönelik olarak kullandığı "Firavun" benzetmesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6643 Karar: 2018/3660 Tarih: 14.03.2018

"Firavun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.