Dolandırıcı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dolandırıcı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dolandırıcı ne demek, Türkçede birini aldatarak mal veya parasını alan kimse anlamına gelen bir isimdir. Dolandırıcılar, genellikle yalan, sahtekarlık, hile veya kandırmaca gibi yöntemlerle başkalarının güvenini kazanmaya ve onlardan çıkar sağlamaya çalışırlar. Dolandırıcılık, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezalandırılmıştır. Dolandırıcılıktan korunmak için, bilinmeyen kişi veya kurumlara karşı dikkatli olmak, sözleşme imzalamadan önce detaylıca okumak, şüpheli durumlarda resmi makamlara başvurmak gibi önlemler alınabilir.

Hakaret mi?


Dolandırıcı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... Servisi tarafından haksızlığa ve mağduriyete düşüncesiyle söylediği "... Servisi birçok kişiyi dolandırmış, oraya giden ...'lerin genelde kız girip dul çıktığım duydum" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4228 Karar: 2015/14114 Tarih: 23.12.2015

Karar #2

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre mesajlardan önce katılanın sanığın işyerine gidip sanığa "Dolandırıcı” diyerek hakaret ettiğine ilişkin mesaj içeriğiyle uyumlu ve tanık tarafından da doğrulanan sanık savunması karşısında, tebliğnamedeki hakaret suçuna ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/37302 Karar: 2016/3323 Tarih: 24.02.2016

Karar #3

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle (İcra Müdürlüğü çalışanlarına karşı: Hepiniz dolandırıcısınız) ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26439 Karar: 2016/12596 Tarih: 07.06.2016

Karar #4

Eylemin (Hacze tepki olarak internette kaleme alınan yazıda, avukatlara hitaben: İşgüzar, dolandırıcı ve çakallar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5687 Karar: 2019/1726 Tarih: 17.01.2019

Karar #5

Eylemin (Üçkağıtçı, dolandırıcı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2382 Karar: 2019/12716 Tarih: 23.09.2019

Karar #6

Eylemin (Kişisel blog yazısında, husumet yaşadığı şahsa hitaben: Dolandırıcılık ve tazminat davası açtığım ... hakkındaki bütün detayları ve mahkemenin seyrini buradan bütün Türkiye ile paylaşacağım, insanlar gerçekleri öğrensin, benim gibi dolandırılmasın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/528 Karar: 2020/1428 Tarih: 16.01.2020

Karar #7

Sanığın avukat olan katılanın kendilerini dolandırdığı inancıyla bürosuna gidip evraklarını istediği ve orada gelişen olaylar sonucunda avukat hakkında bağlı bulunduğu Baro Başkanlığına şikâyet başvurusu dilekçesinde yazılı "Bizi resmen dolandırdığını ve konunun Baronuzca titizlikle ele alınarak böyle çürük elmaların ayırt edilerek mağduriyetimizin giderilmesini bilgilerinize arz ederim" şeklindeki suça konu sözlerinin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/11720 Karar: 2020/5708 Tarih: 05.03.2020

Karar #8

Sanığın katılanlara söylediği kabul edilen sözlerin (Sanık tarafından mektup yazmak suretiyle, aralarında anlaşmazlık ve adli süreç bulunan kişilere hitaben: Sizde örf, adet, gelenek, haysiyet ve şeref olsaydı, 2 kadının arkasına sığınmazdınız ve dolandırıcılar, gasp ettiniz) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurlar itibariyle oluştuğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6401 Karar: 2022/11377 Tarih: 27.04.2022

Karar #9

Eyleme (Sanık tarafından, aldığı ürünlerin bozuk çıkması sebebiyle satıcıya hitaben: Dolandırıcı) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekili ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/11715 Karar: 2022/13735 Tarih: 31.05.2022

Karar #10

Dolandırıcı çıktı

Suça konu gazetenin dokuzuncu sayfasında yer alan, katılanların internet adresindeki ad ve soyadı da belirtilerek yazılmış "Yılın öğretmeni dolandırıcı çıktı" başlıklı yazının katılanın onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu, haber verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı ve TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun oluştuğu gözetilmeden, oluşa uymayan ve yersiz gerekçe ile beraat hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26183 Karar: 2013/4913 Tarih: 11.03.2013

Karar #11

Dolandırmak

Sanığın, ... Servisi tarafından haksızlığa ve mağduriyete düşüncesiyle söylediği “.... Servisi birçok kişiyi dolandırmış, oraya giden …’lerin genelde kız girip dul çıktığını duydum” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4228 Karar: 2015/14114 Tarih: 23.12.2015

Karar #12

“Sen herkesi dolandırıyorsun” demekten ibaret olan eylemde, belli bir olay yükleme söz konusu olmadığı hâlde, TCK‟nın 482. maddesi yerine 480. maddenin uygulanması bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 4. CD Esas: 1265/2098 Tarih: 08.05.1991 

"Dolandırıcı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.