İnsanlıktan Yoksun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsanlıktan Yoksun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsanlıktan yoksun" ifadesi, bir kişinin veya grubun insanlık değerlerini, merhameti, vicdanı veya etik değerleri göz ardı ettiği veya ihlal ettiği durumlarda kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle olumsuz veya eleştirel bir anlam taşırken, kişinin insanlık değerlerini göstermeyen, acımasız veya etik olmayan davranışlarını vurgulamayı amaçlar.

"İnsanlıktan yoksun" ifadesi, genellikle insanlar arasında olması gereken anlayış, saygı ve vicdan gibi değerleri göstermeyen kişileri veya davranışları tanımlamak için kullanılır. Bu deyim, toplumsal veya etik konularda eleştiri ifade etmek veya bir kişinin davranışlarını sorgulamak amacıyla kullanılırken, onun insanlık değerlerini yeterince önemsemediğini veya göstermediğini ifade eder.

Hakaret mi?


İnsanlıktan Yoksun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Ben böyle insanlıktan yoksun polis memurunu ilk defa gördüm, halkın huzur ve refah için görev yapan bir teşkilatın böyle bir ferdi bünyesinde nasıl barındırdığına inanamıyorum) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42335 Karar: 2017/13150 Tarih: 20.11.2017

Karar #2

İnsan Değildir

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın gazetesinin kendisine verilmemesine sinirlenmesi üzerine bu hususu görüşmek için gittiği infaz koruma baş memurunun odasında söylediği kabul edilen "Gazetemi getiren insandır, getirmeyen insan değildir" şeklindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve kaba söz niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26558 Karar: 2016/13907 Tarih: 22.06.2016

"İnsanlıktan Yoksun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.