Ayarlanmış Tanık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayarlanmış Tanık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayarlanmış tanık", Türkçede genellikle hukuki bağlamda kullanılan bir tabirdir. Bu tabir, bir dava veya soruşturma sırasında, önceden planlanmış veya manipüle edilmiş ifadeler veren bir tanığı tanımlar. Ayarlanmış tanıklar, genellikle dava sonucunu lehlerine çevirmek veya bir suçu başka birine yıkmak amacıyla gerçeklerle oynayan veya yalan söyleyen kişilerdir.

Bu tür tanıklar, genellikle hukuki süreçlerin adil ve doğru işlemesini engellemeye çalışanlar tarafından kullanılır ve etik olmayan bir uygulama olarak kabul edilir. Ayarlanmış tanıkların varlığı, adaletin sağlanması ve dürüstlüğün korunması için ciddi sorunlar yaratır.

Hakaret mi?


Ayarlanmış tanık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, şüpheli avukatın duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren müştekinin beyanlarına karşı mahkemece sorulması üzerine, tanığı ifadesinde zaman ve mekân çerçevesinde çelişkiler bulunduğunu ileri sürerek, akabinde "Biz tanığın polis muhbiri olduğunu ve ayarlanmış bir tanık olduğunu, polisle bilgi akışı içinde olduğunu duyuyoruz, tanıklığım kabul etmiyoruz" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Şüphelinin duruşmada ifade ettiği bu sözlerin rahatsız edici ve ağır eleştiri olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır. Diğer taraftan söylenen sözlerin savunma hakkı kapsamında düşünülmesi de gerekmektedir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, yargı kararı ve açıklamalar ışığında, Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddia olunan sözlerin hakaret suçu olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin gerekçesi yerinde görüldüğünden, alınan kararın kanun yararına bozulmasına ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/9561 Karar: 2013/11160 Tarih: 11.04.2013

"Ayarlanmış Tanık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.